GDPR | LANO

GDPR

Osobní údaje

Informace poskytované subjektům osobních údajů podle Nařízení GDPR

Lezecká asociace nezávislých odborníků, z. s., (dále jen LANO) informuje o vybraném zpracování osobních údajů, které získala jako správce osobních údajů v souvislosti se svojí činností přímo od subjektů osobních údajů. LANO tímto plní informační povinnost, kterou ukládá Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení GDPR“) a související právní předpisy. Tento dokument je průběžně aktualizován.

Údaje o správci osobních údajů:

Lezecká asociace nezávislých odborníků, z. s., zkratka LANO
se sídlem Ruská 784/64, Praha – Vršovice, PSČ 101 00
IČ: 08802998
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 72915

Kontaktní osoba LANO pro problematiku ochrany osobních údajů:

Bc. David Urbášek (info@jsmelano.cz)

Informace pro členy LANO

LANO zpracovává identifikační a kontaktní údaje svých členů za účelem evidence členské základny a možnosti kontaktování jednotlivých členů v souvislosti se záležitostmi týkajícími se činnosti LANO, čímž je naplňován předmět činnosti LANO dle jeho stanov. LANO dále zpracovává některé identifikační údaje svých členů za účelem jednoznačné identifikace členů s jejich souhlasem. LANO zpracovává osobní údaje člena za účely uvedenými v tomto odstavci po dobu trvání členství v LANO a dále ještě 5 let po ukončení členství.

LANO rovněž zpracovává identifikační údaje svých členů pro splnění povinnosti podle § 3a odst. 3 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu. Tyto osobní údaje mohou být předávány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy resp. Národní sportovní agentuře do rejstříku, který je informačním systémem veřejné správy, a slouží k vedení údajů o sportovních organizacích, sportovcích a sportovních zařízeních. V souladu s § 3a odst. 6 uvedeného zákona jsou v rejstříku uvedené osobní údaje zpracovávány po dobu 10 let ode dne, kdy bylo členství v LANO ukončeno. 

Další informace

LANO dále zpracovává osobní údaje svých smluvních partnerů, kterými jsou zejména závodníci, odborní pracovníci a dodavatelé, a to v rozsahu, v jakém tyto subjekty své osobní údaje LANO poskytly. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány za účelem plnění smluvních povinností LANO a dále z oprávněného zájmu naplňování předmětu činnosti LANO dle jeho stanov a evidence uvedených smluvních partnerů. LANO tyto osobní údaje zpracovává po dobu nezbytnou pro naplnění účelu dané smlouvy a po dobu běhu promlčecí lhůty.

Osobní údaje naplňující definici zvláštní kategorie osobních údajů podle čl. 9 odst. 1 Nařízení GDPR (údaje o zdravotním stavu) LANO zpracovává na základě souhlasu subjektu údajů za účelem plnění smluvních povinností LANO.

Zpracování osobních údajů za účelem propagace a marketingu

Členové LANO podpisem přihlášky vyjádřili výslovný souhlas, aby na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR zpracoval správce jejich jméno, příjmení, fotografie, videa a zvukové záznamy za účelem marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích), prezentace v médiích, prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.), prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech. Vzali rovněž na vědomí, že LANO bude toto svolení archivovat za účelem budoucího prokázání, že mu toto svolení udělili. Souhlas lze kdykoliv odvolat, a to v písemné nebo elektronické formě (fotografie, scan) k rukám prezidenta LANO. Písemně lze souhlas odvolat zasláním projevu vůle do sídla LANO nebo osobně do rukou prezidenta či pověřené osoby. Elektronicky lze souhlas odvolat zasláním zprávy na emailovou adresu info@jsmelano.cz.

Předávání osobních údajů

LANO může předávat osobní údaje těmto zpracovatelům: Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy resp. Národní sportovní agentuře do rejstříku, který je informačním systémem veřejné správy, a slouží k vedení údajů o sportovních organizacích, sportovcích a sportovních zařízeních (v souladu s § 3a odst. 6 uvedeného zákona jsou v rejstříku uvedené osobní údaje zpracovávány po dobu 10 let ode dne, kdy bylo členství v organizaci ukončeno), svým dodavatelům a osobám, jejichž služby při své činnosti využívá (tzn. příjemcům). Těmito příjemci jsou např. subjekty poskytující účetní služby, poštovní služby, právní služby, IT služby, provozovatelé platebních bran, správci domén, poskytovatelé technické podpory apod. Tyto subjekty budou zpracovávat osobní údaje buď jako samostatní správci (tedy jako subjekty, které samy určují účely a prostředky zpracování osobních údajů, a to nezávisle na LANO), nebo jako zpracovatelé (tedy subjekty, které zpracovávají osobní údaje pro LANO - a to na základě jeho pokynů).

Vedle toho může LANO poskytovat osobní údaje orgánům veřejné moci, pokud mu tuto povinnost ukládají či v budoucnu budou ukládat obecně závazné právní předpisy, případně orgánům či subjektům majícím na starost poskytování dotací a zpracovávání žádostí o ně. Tito příjemci budou zpracovávat osobní údaje zejména jako samostatní správci. Za příjemce však nejsou považovány orgány veřejné moci v rámci výkonu svých vyšetřovacích pravomocí.

Osobní údaje závodníků, odborných pracovníků popř. dalších členů mohou být za účelem předpokládaným smlouvou mezi LANO a členem předávány také mezinárodním sportovním organizacím.

Zpracování osobních údajů pro jiné subjekty

LANO aktuálně není zpracovatelem osobních údajů pro další subjekty.

Práva subjektů osobních údajů

Subjekty, jejichž osobní údaje LANO zpracovává, mají podle Nařízení GDPR následující práva:

  • Právo na přístup k osobním údajům podle čl. 15 Nařízení GDPR. Toto právo spočívá v získání potvrzení, zda LANO zpracovává osobní údaje dané osoby. Pokud ano, má daná osoba právo na podrobnější informace o zpracovávaných osobních údajích.
  • Právo na opravu osobních údajů podle čl. 16 Nařízení GDPR. Subjekt osobních údajů má právo na to, aby LANO opravil jeho nepřesné osobní údaje.
  • Právo na výmaz osobních údajů podle čl. 17 Nařízení GDPR. Z důvodů a za podmínek uvedených v čl. 17 Nařízení GDPR má subjekt osobních údajů právo na výmaz jeho osobních údajů.
  • Právo na omezení zpracování osobních údajů podle čl. 18 Nařízení GDPR. Subjekt osobních údajů má v případech uvedených v čl. 18 Nařízení GDPR právo na omezení zpracování jeho osobních údajů.
  • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů podle čl. 21 Nařízení GDPR. Pokud LANO zpracovává osobní údaje z titulu svého oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR, má subjekt údajů právo vznést námitku proti takovému zpracování.
  • Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
  • Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, je-li zpracování prováděno na základě souhlasu. Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů lze písemně nebo e-mailem na kontaktní adresu.
Byrokracie, toť smrt jakékoliv činorodosti.
Albert Einstein