Pro trenéry a instruktory | LANO

Pro trenéry a instruktory

Vzdělávání trenérů a instruktorů

Odborné vzdělání je pro trenéra i instruktora nezbytným předpokladem, aby mohl svým svěřencům pomoci zcela naplnit jejich potenciál. Formální vzdělání (tedy příslušná kvalifikace) je jen minimálním základem, zcela zásadní je skutečné pochopení principů fungování lidského těla, sportovního tréninku, pedagogiky a psychologie i všech dalších aspektů přípravy. K tomu je třeba se vzdělávat neustále, učit se ze zkušeností těch nejlepších v oboru a mít přehled o nejnovějších odborných poznatcích.

LANO zajišťuje a zprostředkovává tyto akreditované i neakreditované vzdělávací akce:

 • kurzy pro instruktory lezení na umělých stěnách se vzdělávacími celky zaměřenými na trénink sportovního lezení
 • kurzy pro instruktory lezení na skalách
 • kurzy a školení pro trenéry sportovního lezení
 • kurzy a školení pro kouče v soutěžním lezení na národní i mezinárodní úrovni
 • školení pro trenéry v oblasti soutěžního koučinku
 • školení pro trenéry a instruktory v oblasti stavění lezeckých cest a boulderů
 • školení jističů v soutěžním jištění
 • výkladové semináře v oblasti pravidel soutěžního lezení na národní i mezinárodní úrovni
 • kurzy první pomoci a záchrany
 • kurzy pro instruktory a trenéry v dalších sportovních odvětvích
 • školení pro trenéry v oblasti sportovního managementu
 • školení trenérů v oblasti mediální komunikace
 • přednášky, semináře, školení a workshopy v konkrétních specializacích v oblasti sportu i navazujících oborech dle požadavků trenérů
 • ukázkové tréninkové jednotky
 • stáže v tuzemských i zahraničních sportovních týmech
 • osobní, telefonické i mailové odborné konzultace

V oblasti odborné přípravy instruktorů, trenérů a koučů v soutěžním lezení má LANO vytvořen v rámci ČR unikátní modulární systém vícestupňového vzdělávání vycházející z principů přípravy trenérů a koučů International Council for Coaching Excellence, jehož je členem. Tento systém umožňuje postupné dlouhodobé zvyšování reálné kvalifikace jednotlivých specialistů. 

Pro LANO je kvalitní vzdělávání jednou z priorit. Zásadní při všech vzdělávacích akcích LANO je, že každý, kdo zde učí, má nejen potřebnou kvalifikaci, ale hlavně už dokázal svými výsledky, že vyučovanou specializaci opravdu dobře ovládá a má v ní dostatek nenahraditelných zkušeností. Sebevětší talent k vlastní sportovní činnosti neznamená automaticky odbornost, často spíš naopak. Lektor v našich kurzech proto musí mít vysokou kvalifikaci, nezpochybnitelné výsledky ve vyučovaném oboru a značné zkušenosti, které je zároveň schopen předávat - musí tedy umět učit.

LANO má zřízenu Expertní skupinu pro vzdělávání, která je odborným garantem této oblasti.

Kdo je nejostřejším kritikem? Neúspěšný diletant.
Johann Wolfgang von Goethe

Motorické testování a jeho vyhodnocení

Pro posouzení pohybových předpokladů, aktuálního fyzického stavu sportovců i efektivity tréninku jsou nezbytné přesné a správně nastavené testy.

LANO zprostředkovává individuální specializované motorické testování pro sportovní lezení v Laboratoři sportovní motoriky FTVS UK a zajišťuje jejich vyhodnocení dle nároků konkrétní věkové kategorie a disciplíny. Specialisté LANO také pomáhají s vytvořením systému průběžného testování a jeho vyhodnocení jednotlivým trenérům přímo v místě jejich působení.

Testování v Laboratoři sportovní motoriky FTVS UK umožní posoudit základní charakteristiku úrovně maximální síly flexorů prstů, rychlosti svalové kontrakce flexorů prstů, aerobní a anaerobní kapacity flexorů prstů a pletence ramenního. Je vhodné pro všechny výkonnostní úrovně. Jedná se o výjimečný koncept testů, který podává základní přehled o tělesném složení, specifické svalové síle, vytrvalosti a flexibilitě.

Základní testová baterie pro sportovní lezení v LSM FTVS UK

 1. tělesné složení BIA
 2. základní antropometrie (výška, hmotnost, rozpětí paží, šířka ramen, délka končetin)
 3. flexibilita – zvednutí natažené nohy
 4. maximální síla otevřený úchop + zavřený úchop
 5. silový gradient flexorů prstů
 6. vertikální přesah (budou testovány varianty z klidného visu a z předpětí)
 7. diagonální přesah
 8. výdrž ve shybu na jedné ruce
 9. kontinuální test na 60% MVC (maximální volní kontrakce)
 10. intermitentní test na 60% MVC
 11. výdrž ve shybu nadhmatem
 12. vis na liště
 • celková časová náročnost testování: cca 3-4 hodiny
 • forma výstupu: komentář + individuální protokol

Na základě individuálního protokolu z Laboratoře sportovní motoriky FTVS UK zajišťuje LANO specializované vyhodnocení výsledků testování ve vztahu k požadavkům disciplín soutěžního lezení v jednotlivých věkových kategoriích na národní a mezinárodní úrovni. LANO je jako jediná organizace v ČR schopna skutečně relevantně vyhodnotit tyto výsledky v kontextu dlouhodobého vývoje i aktuálních nároků soutěžních disciplín včetně srovnání s úrovní dosahovanou v obdobném testování v zahraničí.

Kromě testování v Laboratoři sportovní motoriky FTVS UK, které by bylo pro sportovce časově příliš náročné absolvovat po každém mezocyklu, jsou specialisté LANO schopni pomoci trenérům se sestavením a vyhodnocením vlastní zjednodušené testové baterie, kterou budou sportovci schopni opakovaně absolvovat přímo v místě jejich působení.

V ostatních olympijských sportech jsme připraveni pomoci se zajištěním kontaktu na příslušná testovací i diagnostická pracoviště a další experty, jejichž odbornou úroveň garantujeme.

Odborným garantem specializovaného motorického testování je doc. Mgr. Jiří Baláš, Ph.D.

Kde je měření sil, tam je také záruka pokroku.
Antonín Švehla

Stavění lezeckých cest a boulderů

Specializovaný lezecký trénink i soutěže vyžadují kvalitní cesty a bouldery. Možnost nechat postavit cesty a bouldery kvalifikovanými stavěči dle potřeb aktuálního tréninkového období, úrovně a věkové kategorie svěřenců podstatně zvyšuje efektivitu práce každého trenéra i instruktora.

LANO zajišťuje stavění lezeckých cest a boulderů pro trénink i závody a další služby stavěčů s nejvyšší národní i mezinárodní stavěčskou licencí.

Závodníci, trenéři, tréninkové skupiny, oddíly a organizace mohou využít následující nabídku:

 • stavění lezeckých cest a boulderů pro trénink dle nároků jednotlivých disciplín, věkových kategorií, tréninkových období i speciálních požadavků na rozvoj konkrétních pohybových schopností a dovedností
 • stavění lezeckých cest a boulderů pro simulované soutěže a trénink v cestách závodního typu pro jednotlivé věkové kategorie a výkonnostní úrovně
 • stavění závodních cest pro soutěže všech úrovní a věkových kategorií
 • přípravu a nastavení tréninkových prostředků pro izolované, kombinované i komplexní metody tréninku
 • kurzy, semináře a workshopy pro závodníky, instruktory a trenéry v oblasti stavění tréninkových cest a boulderů pro vlastní přípravu a přípravu svěřenců
 • konzultace a poradenství v oblasti výběru chytů a struktur včetně optimalizace cenových podmínek apod.
 • konzultace a poradenství v oblasti návrhů lezeckých stěn
 • odborné konzultace a workshopy v oblasti závodního koučinku a navazujících aspektů taktické přípravy spojených s principy stavění závodních cest a boulderů

LANO má zřízenu Stavěčskou expertní skupinu, která je odborným garantem této oblasti.

Dělá-li soupeř chybu, netřeba ho rušit.
Napoleon Bonaparte

Lékařské zajištění

Zdraví je základní podmínkou, která umožňuje sportovcům podávat plnohodnotné výkony v tréninku i soutěžích. Důležitá je jak prevence, tak léčba i následná péče integrovaná s požadavky daného sportu a disciplíny. Specializované diagnostické metody, měření a rozbory také mohou zvýšit efektivitu tréninku zdravých sportovců.

LANO zajišťuje a zprostředkovává komplexní lékařské zajištění sportovců od prevence přes zdravotní prohlídky a diagnostiku po vlastní léčbu a následnou péči.

Sportovcům a jejich trenérům jsme schopni zajistit a zorganizovat:

 • odborné konzultace se specialisty v jednotlivých oborech medicíny
 • preventivní lékařské prohlídky
 • sportovní lékařské prohlídky včetně zátěžových testů a vyšetření zaměřených na specifika konkrétního sportu a disciplíny
 • specializovaná sportovní vyšetření včetně spiroergometrie s physioflow, laktátové křivky atd.
 • sonografická vyšetření
 • moxymonitoraci (měření saturace kyslíku ve svalu a celkového hemoglobinu metodou infračervené spektroskopie)
 • biochemické rozbory
 • specializovaná vyšetření ve všech oborech všeobecného lékařství
 • následnou péči
 • koordinaci zdravotní péče

LANO má zřízenu Lékařskou expertní skupinu. Garanty lékařské péče v rámci LANO jsou v oblasti sportovní medicíny vedoucí lékař oddělení zdravotnického zabezpečení OLYMP Centra sportu Ministerstva vnitra MUDr. Miloš Matouš, v oblasti všeobecného lékařství vedoucí lékař úseku gastroenterologie FN Motol prof. MUDr. Radan Keil, Ph.D. Na komplexním zdravotnickém zajištění sportovců spolupracujeme s organizací Zdravý sport.

Důvěra k lékaři léčí lépe než lékař sám.
František Vymazal

Fyzioterapie a pohybová terapie

Fyziologické držení těla a pohybové stereotypy jsou základem zdravého rozvoje každého člověka i⁠⁠⁡⁢⁣⁤ ⁠efektivity sportovního tréninku. Fyzioterapie a pohybová terapie pomáhá nastavovat správné pohybové návyky a napravo⁠vat ty nesprávné, předcházet zraněním, odstraňovat bolest a obnovovat hybnost po úrazech, zlepšovat funkční schopnosti i regeneraci. LANO zajišťuje a zprostředkovává komplexní servis v oblasti fyzioterapie a pohybové terapie koordinovaný s trenéry, lékaři a dalšími specialisty.

Sportovcům a jejich trenérům jsme schopni zajistit a zorganizovat služby v oblasti:

 • komplexní diagnostiky pohybového aparátu
 • individuální fyzioterapie a pohybové terapie
 • skupinové fyzioterapie a pohybové terapie
 • přístrojové terapie (elektroterapie, magnetoterapie atd.)
 • cvičení se specializovanými přístroji a pomůckami (dechový trenažér, balancestep atd.)
 • sestavování terapeutických plánů
 • zdravotních a sportovních masáží
 • koordinace fyzioterapie a pohybové terapie s tréninkovými plány, nároky sportovní disciplíny a konkrétními požadavky trenérů
 • odborných konzultací vybraných aspektů fyzioterapie a pohybové terapie ve vztahu ke konkrétní sportovní činnosti
 • přednášek, seminářů a workshopů v oboru fyzioterapie a pohybové terapie

LANO má zřízenu Expertní skupinu pro fyzioterapii a pohybovou terapii. V oblasti fyzioterapie a pohybové terapie rovněž spolupracujeme s organizací Zdravý sport.

Není to ve hvězdách, je to v nás.
William Shakespeare

Kondiční trénink

Fyzická kondice je předpokladem pro kvalitu specializované přípravy. Kondiční trénink je důležitou součástí komplexní přípravy zaměřenou zejména na rozvoj bioenergetického, funkčního a pohybového potenciálu sportovce vzhledem k nárokům konkrétního sportu a disciplíny.

LANO poskytuje služby v oblasti kondičního tréninku koordinovaného se specializovanými požadavky osobních trenérů v celém rozsahu od pohybové diagnostiky přes přípravu tréninkových plánů až po osobní vedení kondičních tréninků.

Trenérům od mládežnických po dospělé kategorie jsme schopni pro jejich svěřence zajistit:

 • funkční a pohybovou diagnostiku s následnými doporučeními
 • soubor tréninkových prvků a cvičení pro rozvoj pohybových schopností zaměřených na nároky jednotlivých disciplín a specifika všech věkových kategorií
 • individuální trenérské vedení kondičního tréninku včetně přípravy tréninkových plánů koordinovaných se specializovaným tréninkem
 • koordinaci kondičních tréninkových plánů se specializovanými tréninkovými plány
 • přímou spolupráci kondičního trenéra s trenérem specialistou
 • konzultace a úpravy navržených kondičních tréninkových plánů a postupů
 • osobní vedení kondičních tréninků
 • odborné konzultace v oblasti kondičního tréninku dle požadavků jednotlivých specializovaných trenérů
 • pomoc s hledáním kondičního trenéra dle požadavků specializovaných trenérů a potřeb jednotlivých sportovců včetně informací o kvalifikovaných kondičních trenérech a jejich výsledcích v příslušném regionu a dané specializaci, zajištění kontaktu atd.

LANO má zřízenu Expertní skupinu pro kondiční trénink vedenou PhDr. Janem Cackem, Ph.D., která je odborným garantem této oblasti.

Ničeho jsem nenabyl lehce, každá věc mně stála nejtvrdší práci. Nehledejte lehké cesty. Ty hledá tolik lidí, že se po nich nedá přijít nikam.
Tomáš Baťa

Sportovní psychologie a mentální koučink

O roli psychiky ve sportu, zvlášť v tom lezeckém, ví své snad každý trenér i instruktor. A zřejmě žádný z nich nemůže říci, že nezažil situaci, kdy jeho svěřence zradila právě psychika. Přesto není využívání možností sportovní psychologie běžnou součástí přípravy často ani v případech, kdy je to zjevně potřeba. Sportovní psychologie v tréninku pomáhá ke zvyšování výkonnosti, při soutěži pak umožňuje sportovci uplatnit vše, co natrénoval. S mentální přípravou může pomoci kromě sportovního psychologa i kvalitní a v dané oblasti zkušený mentální kouč. Znalosti z oblasti sportovní psychologie a schopnost je využít v praxi patří k nezbytné profesní výbavě každého trenéra i instruktora.

Trenérům, instruktorům a jejich svěřencům od mládežnických po dospělé kategorie jsme schopni zajistit:

 • sportovně-psychologickou diagnostiku
 • individuální spolupráci se sportovním psychologem
 • odborné konzultace a poradenství v oblasti sportovní psychologie
 • spolupráci osobního trenéra nebo kouče se sportovním psychologem
 • spolupráci sportovního psychologa při soutěžích
 • individuální spolupráci s mentálním koučem
 • pomoc s výběrem sportovního psychologa nebo mentálního kouče
 • přednášky, semináře a workshopy v oblasti sportovní psychologie a mentálního koučinku

LANO má zřízenu Expertní skupinu pro mentální přípravu, garantem pro oblast sportovní psychologie je PhDr. Eva Šauerová a tým Sportovní psychologie.cz.

Psychologie vždy porazí pouhou matematiku.
Graham Greene

Sportovní výživa

Výživa je jedním z důležitých faktorů pro rozvoj sportovní výkonnosti. Sportovní výživa podporuje adaptaci organizmu na zátěž, zlepšuje pokrytí nároků organizmu při sportovním výkonu a pomáhá dosažení i udržení optimální tělesné hmotnosti. Funkční sportovní výživa musí být nastavena individuálně pro každého sportovce a koordinována s tréninkovým plánem dle požadavků konkrétního sportu a disciplíny. Důležitá je proto spolupráce kvalifikovaného nutričního terapeuta, nutričního specialisty nebo experta na sportovní výživu s osobním trenérem.

Trenérům od mládežnických po dospělé kategorie jsme schopni pro jejich svěřence zajistit:

 • laboratorní testování potravinové intolerance a jejich vyhodnocení
 • diagnostiku výživy sportovců
 • sestavení individuálního nutričního plánu a sportovního jídelníčku
 • dlouhodobou individuální spolupráci s kvalifikovaným nutričním terapeutem, nutričním specialistou nebo výživovým poradcem
 • koordinaci práce experta na sportovní výživu s osobním trenérem
 • ověřené informace o výživových doplňcích
 • odborné konzultace s kvalifikovanými nutričními terapeuty, nutričními specialisty nebo výživovými poradci
 • přednášky, semináře a workshopy v oblasti sportovní výživy

LANO má zřízenu Expertní skupinu pro sportovní výživu, odborným garantem je doc. Mgr. Michal Kumstát, Ph.D.

Hlad je dobrá disciplína.
Ernest Hemingway

Moderní diagnostické metody

Analyzovat lidské tělo jako celek a posoudit stav, v němž se aktuálně nachází, umožňují moderní diagnostické metody, mezi něž patří mj. NeuroFeedback a BioFeedback. Ty využívají špičkové měřicí přístroje a nejnovější poznatky z anatomie, fyziologie, neurologie, kineziologie, biomechaniky a dalších vědních oborů. Vyhodnocení získaných výsledků pak pomáhá trenérům nacházet optimální cesty ke zvyšování sportovní výkonnosti svých svěřenců a odstraňování omezení, problémů a nedostatků, které sportovce limitují.

LANO trenérům pro jejich svěřence od mládežnických po dospělé kategorie zajišťuje a zprostředkovává:

 • základní diagnostiku
 • BioFeedback a NeuroFeedback měření
 • propojení diagnostiky a měření přímo při sportovním výkonu
 • diferencovanou zpětnou vazbu pro osobní trenéry a sportovce
 • přednášky, semináře a workshopy v oblasti využití metod BioFeddback a NeuroFeedback

Garantem LANO pro BioFeedback a Neurofeedback a navazující metody je Ing. Martin Röhrich.

Zahlédl jsem na internetu nějaké údajné testy levé a pravé hemisféry a obávám se, že pokud se tím někdo bude řídit, tak se může nakonec stát, že bude myslet jen půlkou mozku.
Stanislav Jaksch

Regenerace, rehabilitace a zvyšování psychické i fyzické odolnosti

Součástí práce každého trenéra je doslova boj o co nejlepší regeneraci svěřenců. Kvalitní regenerace nejenže umožňuje zvýšit intenzitu tréninku až o 15%, ale také předcházet zraněním a maladaptacím. Komplexní regenerace ovlivňuje většinu limitujících faktorů a má tak pozitivní vliv na výkonnost. Kromě prostředků regenerace v oblasti výživy, psychologie a dalších samostatných oborů existuje řada specializovaných regeneračních metod. Rehabilitace pak umožňuje co nejrychlejší odstraňování následků úrazů a onemocnění a návrat k plnohodnotnému životu i tréninku. Zvyšování celkové odolnosti pomáhá lépe snášet veškeré stresové situace již při jejich vzniku.

LANO trenérům pro jejich svěřence od mládežnických po dospělé kategorie v oborech regenerace, rehabilitace a zvyšování odolnosti zajišťuje a zprostředkovává servis v oblasti:

 • elektroterapie (DD, interferenční proudy, TENS)
 • magnetoterapie
 • fototerapie (infračervené světlo, viditelné světlo, UV záření, biolampa, laser)
 • radioterapie
 • klasické, reflexní a sportovní masáže (manuální, přístrojové, ultrasonoterapie)
 • termoterapie (kryoterapie, parní lázeň, sauna, infrasauna)
 • hydroterapie
 • floatingu
 • spánkologie a aklimatizace
 • posilování psychické a fyzické odolnosti
 • odborných konzultací, seminářů a workshopů

 

Umění odpočinku je součástí umění práce.
John Steinbeck

Foto/video

Fotografie a video jsou důležitou součástí trenérské práce v oblasti přípravy, soutěží i propagace a prezentace. Trenérům, instruktorům i sportovcům vytvářejí podklady mimo jiné pro přesnou srovnávací pohybovou analýzu, videokoučink při tréninku a soutěžích i propagaci a prezentaci v médiích či požadované plnění pro reklamní partnery a sponzory.

LANO trenérům, instruktorům i jejich svěřencům od mládežnických po dospělé kategorie zajišťuje a zprostředkovává služby a servis v oblasti:

 • reportážní fotografie
 • dokumentární fotografie
 • propagační, prezentační a reklamní fotografie
 • produktové fotografie
 • fotografické postprodukce
 • videozáznamů pro videorozbory a analýzy
 • videozáznamů pro videokoučink v rámci tréninků a soutěží
 • specializovaných filmových technologií a videotechnologií (slow motion, motion capture, motion control, steadicam apod.)
 • audiovizuální postprodukce
 • tvorby a výroby videopořadů na klíč
 • reklamní a filmové produkce, tvorby a výroby
 • videoprojekce a prezentace
 • odborných konzultací, seminářů a workshopů v oboru foto/video

LANO má zřízenu Expertní skupinu pro audiovizuální technologie, která je odborným garantem této oblasti.

Umění fotografie se podobá hraní na housle. Musíte denně cvičit, abyste dosáhli virtuozity, a pokud svůj nástroj odložíte a vracíte se k němu jen někdy, ztrácí se jiskra. Je to jako trénink vrcholového sportovce.
Jindřich Štreit

Výzkum a vývoj

Vědecké poznání a schopnost nové poznatky využít v praxi je podstatou zlepšování úrovně všech oborů lidské činnosti. Ve sportu, kde rozhodují detaily a výkony se pohybují na hranici individuálních možností, jsou často nejnovější výsledky aplikovaného výzkumu rozdílovým faktorem. Pro špičkového trenéra je důležité nejen sledovat výsledky cizího zkoumání, ale mít možnost se na výzkumných a vývojových projektech podílet nebo je iniciovat v oblasti, kde dosud chybějí.

LANO trenérům v oblasti výzkumu a vývoje ve sportu zajišťuje a zprostředkovává:

 • možnost účasti na řešení výzkumných a vývojových projektů
 • možnost podávání návrhů výzkumných a vývojových projektů
 • odbornou pomoc při koncepci a stanovení metodiky výzkumných a vývojových projektů
 • pomoc s vytvářením expertních řešitelských týmů pro výzkumné a vývojové projekty
 • spolupráci s odbornými pracovišti v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje
 • servis a spolupráci v oblasti vyhodnocení výsledků výzkumu
 • informace o aktuálně řešených výzkumných a vývojových projektech
 • informace o aktuálních výsledcích aplikovaného výzkumu a vývoje v jednotlivých oborech
 • odborné konzultace, semináře a workshopy

LANO spolupracuje s několika špičkovými vědeckými, výzkumnými a vývojovými pracovišti  - ať už samostatnými nebo univerzitního typu. Má rovněž zřízenu Expertní skupinu pro výzkum a vývoj, která je garantem této oblasti.

Výzkum prováděný v dostatečném rozsahu bude vždy směřovat k podpoře vaší teorie.
Murphyho zákon

Informační servis a sdílení zkušeností

Kvalitní informace jsou základem trenérské práce. V současné době se na každého valí na jedné straně spousta informací, které je problematické ověřit a vyhodnotit, na druhé straně je náročné získat skutečně pravdivé, včasné, relevantní a pokud možno i etické informace v konkrétním oboru. Pro trenéry je navíc důležité nejen získávat informace od expertů, oborových specialistů a z odborných materiálů, ale i sdílet zkušenosti s dalšími trenéry, jejich realizačními týmy i blízkými lidmi.

LANO pro trenéry i instruktory od mládežnických po dospělé kategorie zajišťuje a zprostředkovává pravdivé, včasné, relevantní a etické informace:

 • v oblasti tréninkových koncepcí, prostředků a metod v ČR i zahraničí
 • v oblasti nástrojů plánování, evidence a analýzy tréninku v ČR i zahraničí
 • v oblasti pravidel a dalších závazných předpisů pro tuzemské i mezinárodní soutěže
 • v oblasti organizace tuzemských i mezinárodních soutěží
 • v oblasti sportovního výzkumu a vývoje
 • v oblasti aktuálních vědeckých poznatků ve vědních oborech souvisejících se sportem
 • v oblasti interdisciplinárních oborů souvisejících se sportem
 • v oblasti činnosti národních a mezinárodních sportovních organizací
 • v oblasti působnosti orgánů státní správy a samosprávy v oblasti sportu
 • v oblasti materiálního vybavení pro sportovní činnost
 • v oblasti činnosti sportovních oddílů a klubů v jednotlivých regionech
 • v oblasti médií a marketingu,
 • v oblasti legislativy a práva
 • v oblasti ekonomiky a účetnictví
 • v oblasti IT technologií
 • v oblasti kvalifikace, výsledků a specializace osob působících v oblasti sportu

Kromě výše uvedených konkrétních informací LANO zajišťuje přímý kontakt a sdílení zkušeností:

 • s aktivními i bývalými závodníky v různých kategoriích, disciplínách a výkonnostních úrovních v ČR i zahraničí
 • s trenéry a dalšími členy realizačních týmů sportovců v různých kategoriích, disciplínách a výkonnostních úrovních v ČR i zahraničí
 • s rodinnými příslušníky sportovců v různých kategoriích, disciplínách a výkonnostních úrovních v ČR i zahraničí
 • s výzkumnými, vědeckými, organizačními a dalšími pracovníky v oblasti sportu

LANO dále nabízí:

 • platformu pro vytváření odborných organizací a profesních komor trenérů pro vzájemnou výměnu informací a hájení jejich zájmů

Garanty informací z konkrétních oblastí jsou jednotlivé expertní skupiny a experti v příslušném oboru. Pro sdílení zkušeností a požadavky trenérů je zřízena Trenérská expertní skupina.

Šťastný je člověk, kterého varuje cizí chyba.
Jan Amos Komenský

IT služby

Digitální doba přináší velký rozvoj informačních technologií i v oblasti sportu. K plánování a evidenci tréninku, vyhodnocování výkonů i výsledků soutěží se využívá řada specializovaných aplikací. Kromě zpětných analýz se v souvislosti s přípravou i soutěžemi objevují také pojmy jako hyperkonektivita, digitální trénink, big data, virtuální realita, cloud, prediktivní analýzy a další. Oblast IT se již běžně uplatňuje rovněž v oblasti pravidel a rozhodování závodů. Funkční webové stránky přizpůsobené konkrétním požadavkům jsou dnes už nutným minimem.

LANO trenérům v oblasti IT zajišťuje a zprostředkovává:

 • tvorbu specializovaných aplikací pro analýzu a vyhodnocování tréninku i soutěží
 • tvorbu aplikací pro prediktivní analýzu
 • posuzování a optimalizaci využívaných aplikací
 • tvorbu modelů a systémů technologií virtuální reality
 • programování
 • přípravu rezervačních systémů a sdílených souborů
 • tvorbu a správu webových stránek
 • tvorbu responzivních webů
 • SEO – optimalizaci webových stránek pro vyhledávače
 • úpravu audiovizuálních materiálů pro web
 • tvorbu redakčních systémů
 • IT podporu
 • konzultace v oblasti IT

 Odborným garantem pro IT je Bc. David Urbášek.

Kde chybí myšlenka, ani internet nepomůže.
Jiří Květoslav Hrubý

Zastupování trenérů

Pro každého trenéra je optimální soustředit se pouze na vlastní odbornou činnost. Zastupovaní trenéři se nemusejí zabývat jednáním s nejrůznějšími organizacemi, vyhodnocováním často protichůdných požadavků, informací a smluv, řešením právních náležitostí, hlídáním termínů, nároků či plnění.

LANO zajišťuje komplexní služby v oblasti zastupování trenérů včetně mediálního zastoupení ve vztahu ke sportovním organizacím, reklamním partnerům, mainstreamovým i komunitním médiím a dalším subjektům.

V rámci smlouvy o zastoupení trenéra LANO:

 • zajišťuje běžnou komunikaci s příslušným sportovním svazem, dalšími národními i nadnárodními sportovními organizacemi, médii, reklamními partnery atd.
 • hájí zájmy trenéra ve vztahu k uvedeným organizacím
 • zastupuje trenéra při všech jednáních a akcích, kde to umožňují legislativní a právní předpisy
 • zajišťuje kontrolu smluv uzavíraných trenérem z hlediska legislativy a práva, vzájemného plnění, termínů, mediálních a marketingových práv atd.
 • kontroluje dodržování termínů ze strany trenéra ve vztahu k organizacím, s nimiž spolupracuje
 • kontroluje dodržování termínů ve vztahu k trenérovi ze strany organizací, s nimiž spolupracuje
 • kontroluje plnění smluvních závazků ze strany trenéra
 • kontroluje plnění smluvních závazků ze strany smluvních partnerů trenéra
 • kontroluje postupy a procesy realizované sportovními organizacemi a smluvními partnery ve vztahu k trenérovi
 • poskytuje trenérovi informační, konzultační a poradenský servis a podporu při jednání s uvedenými organizacemi
 • poskytuje konzultační a poradenský servis v rámci prezentace v mainstreamových médiích zejména v oblasti zajištění mediálního prostoru, mediální komunikace, prezentace reklamních partnerů a sponzorů, autorského práva atd.

Kromě základního zastoupení trenérům nabízí LANO možnost navazující spolupráce v oblasti média/marketing formou komplexního managementu, zpracování mediální a marketingové strategie při získávání nových reklamních partnerů a sponzorů pro jejich svěřence, týmy a organizace, zajištění mediálního prostoru, kreativní a produkční podpory, jednání o výhodnějších podmínkách se stávajícími partnery atd. – viz Media - marketing.

Nejdrsnější na životě je, že člověk furt musí řešit problémy druhejch lidí.
Charles Bukowski

Media – marketing

Aby měly sportovní výsledky marketingovou hodnotu, musí se o nich dozvědět i lidé mimo sportovní komunitu. Pokud sportovec nechce být pouze prosebníkem o almužnu od spřáteleného sponzora, ale přínosným subjektem pro reklamní partnery, musí jim nabídnout zajímavé a hodnotné plnění. Tím je zejména prezentace a propagace v mainstreamových médiích i na sociálních sítích, která spojuje reklamního partnera s výkony, výsledky i příběhy sportovce. Trenér tyto příběhy nejen pomáhá vytvářet, ale v jeho zájmu navíc je, aby svěřenci měli zajištěny ty nejlepší podmínky a zároveň se mohli maximálně soustředit na vlastní sportovní činnost.

LANO v oblasti médií a marketingu trenérům i jejich svěřencům zajišťuje a zprostředkovává:

 • mediální servis (tiskové zprávy, články, avíza atd.)
 • zajištění mediálního prostoru v mainstreamových médiích (televize, rozhlas, tisk)
 • prezentaci na partnerských webových stránkách a sociálních sítích
 • organizaci tiskových konferencí
 • organizaci exhibic, autogramiád a dalších propagačních akcí
 • copywriting (tvorbu prezentačních, reklamních a marketingových textů)
 • výrobu propagačních a prezentačních materiálů (tisková i elektronická prezentace)
 • tvorbu a výrobu videopořadů a televizních pořadů
 • propagační, prezentační a reklamní fotografie
 • mediální monitoring včetně údajů o sledovanosti TV pořadů a poslechovosti rádií
 • kreativní a produkční podporu
 • zpracování mediální a marketingové strategie při získávání nových reklamních partnerů a sponzorů
 • přípravu mediaplánů
 • komplexní management včetně zastupování
 • kurzy mediální komunikace
 • odborné konzultace, poradenství, semináře a workshopy v oboru médií a marketingu

LANO má zřízenu Expertní skupinu pro média a marketing, která je odborným garantem této oblasti.

Závist uvolní právě tolik jazyků, kolik jich obdiv umlčí.
Honoré De Balzac

Právní pomoc

Vyznat se ve spleti zákonů, vyhlášek, směrnic, řádů, sportovní legislativy a dalších předpisů je pro většinu sportovců, jejich trenérů i instruktorů prakticky nemožné. Přitom v souvislosti se sportovní činností je nutné řešit řadu právních problémů – ať už jde o smlouvy se sportovními svazy, oddíly, kluby, reklamními partnery i sponzory či úrazy, pojištění, mediální a autorská práva, GDPR atd. Případná chyba či opomenutí může mít nedozírné následky.

LANO v oblasti legislativy a práva trenérům, instruktorům i jejich svěřencům zajišťuje a zprostředkovává:

 • posuzování a právní analýzy návrhů i již uzavřených smluv
 • přípravu návrhů smluv
 • notářské služby
 • zastupování při disciplinárních, soudních a dalších řízeních
 • právní konzultace a poradenství
 • přednášky, semináře a workshopy v zejména oblasti sportovního práva a navazujících oborů

LANO má zřízenu Expertní skupinu pro legislativu a právo, která je odborným garantem této oblasti.

To, že jsi paranoidní, neznamená, že po tobě nejdou.
Woody Allen, Kurt Cobain, Joseph Heller

Ekonomika a účetnictví

Získat peníze na sportovní činnost, promyšleně s nimi hospodařit a ještě je správně vyúčtovat je sice nezbytné, ale vůbec ne jednoduché. Neznalost, chyba nebo nedůslednost mohou znamenat značné finanční ztráty a problémy s úřady ještě po několika letech. Čas i energii věnovanou ekonomice a účetnictví navíc trenér musí brát na úkor vlastní odborné činnosti. Proto většina špičkových trenérů i sportovců vyhledává v ekonomických a účetních otázkách pomoc profesionálů.

LANO v oblasti ekonomiky a účetnictví trenérům i jejich svěřencům zajišťuje a zprostředkovává:

 • zpracování ekonomických podkladů pro dotace a granty
 • vedení a zpracování účetnictví
 • vedení daňové evidence
 • zpracování daňových přiznání (daň z příjmu, daň silniční atd.)
 • vyúčtování nákladů (cestovní náhrady, ubytování, sportovní materiál, stravné atd.)
 • zpracování statistických výkazů
 • zastupování před úřady (FÚ, ČSSZ, zdravotní pojišťovny atd.)
 • ekonomické a účetní konzultace a poradenství

LANO má zřízenu Expertní skupinu pro ekonomiku a účetnictví, která je odborným garantem této oblasti.

Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne.
Mark Twain

Zahraniční stáže

Zažít na vlastní kůži, jaké jsou podmínky, metody a směry v oblasti sportu za hranicemi české kotliny, může výrazně pomoci jak vlastní trenérské činnosti a osobnostnímu rozvoji, tak uplatnění v rámci mezinárodních nebo zahraničních projektů. Zahraniční stáže umožňují trenérům získat cenné zkušenosti, důležité kontakty i zlepšení jazykových znalostí a komunikačních schopností.

LANO v oblasti zahraničních stáží a pobytů trenérům nabízí:

 • informace o úrovni, podmínkách a odbornících v oblasti konkrétního sportovního odvětví ve vybraných zemích
 • pomoc s výběrem místa pobytu ve vztahu ke konkrétnímu sportovnímu odvětví
 • pomoc s výběrem příslušného programu v návaznosti na studium či pracovní činnost
 • pomoc s výběrem konkrétního sportovního týmu v dané zemi či městě (reprezentace, sportovní kluby, tréninkové skupiny apod.)
 • zprostředkování a navázání kontaktu s vedením sportovních týmů a konkrétními specialisty (vedením reprezentace, vedením sportovního klubu, trenéry, fyzioterapeuty atd.)
 • odborné konzultace

LANO má zřízenu Expertní skupinu pro spolupráci s dalšími organizacemi, která je odborným garantem této oblasti. Mezinárodní koordinace je zajišťována i prostřednictvím členství LANO v International Council for Coaching Excellence.

Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá: Zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami!
Jan Amos Komenský

Materiální vybavení

Kvalita sportovního materiálu může být v některých odvětvích rozhodující – své o tom vědí třeba lyžaři. I v lezeckém sportu může například nesprávný výběr lezeček ovlivnit nejen konkrétní výsledek, ale dlouhodobě také techniku a tím i výkonnost. A nejde zdaleka jen o obuv – důležité jsou rovněž chyty a struktury pro přípravu, pomůcky pro izolované tréninkové prostředky a rozdíly jsou třeba i mezi jednotlivými druhy magnézia. Rozhodující je, aby si mohl trenér i jeho svěřenci materiál dostatečně vyzkoušet a otestovat, měl o něm dostatek ověřených informací a nebylo pro něj ani jeho svěřence obtížné ho získat.

V oblasti materiálního vybavení pro lezecký sport LANO zajišťuje a zprostředkovává:

 • testování lezeček a dalšího sportovního materiálu
 • ověřené informace o lezeckém materiálu
 • ověřené informace o chytech a strukturách z hlediska jejich využitelnosti pro trénink a jejich uplatnění v rámci tuzemských i mezinárodních závodů
 • ověřené informace o pomůckách pro izolovaný trénink z hlediska jejich využitelnosti pro přípravu
 • pomoc s výběrem lezeckého materiálu
 • pomoc se získáním sportovního materiálu za výhodných cenových a dalších podmínek
 • odborné konzultace a sdílení zkušeností v oblasti sportovního materiálu

 

První krok proto, abyste od života získali to, co chcete, je rozhodnout se, co to je.
Ben Stein

Zajištění komplexní podpory trenérů

Sport na vrcholové i výkonnostní úrovni vyžaduje nejen vysokou kvalitu mnoha jednotlivých složek, ale hlavně jejich soulad. Až spojení všech fyzických, psychických, technických, zdravotních, právních i ekonomických aspektů sportovní činnosti do jednoho funkčního celku dává sportovci šanci na skutečně špičkové výkony. Osobní trenér je klíčovou osobou zodpovědnou za integrovaná řešení, která umožní závodníkům soustředit se na sportovní činnost, naplnit svůj potenciál, rozvíjet svou osobnost a vidět perspektivu i v životě po skončení aktivní kariéry. Proto je důležitá podpora trenérů v jejich odborné činnosti.

V oblasti komplexní podpory trenérů LANO nabízí:

 • pomoc s vytvářením a doplňováním realizačních týmů
 • pomoc s vytvářením integrovaných strategií rozvoje sportovní výkonnosti
 • pomoc s hledáním chybějících složek a slabých míst dosavadních řešení
 • pomoc s doplňováním chybějících složek a odstraňováním slabých míst v rámci dosavadních řešení
 • integrovaná řešení konkrétních problémů dle potřeb jednotlivých trenérů
 • koordinaci s národními i mezinárodními organizacemi a projekty zaměřenými na podporu trenérů i sportovců
 • vytvoření a zajištění komplexního integrovaného systému podpory jednotlivých trenérů a jejich svěřenců
 • pomoc s členstvím v profesních organizacích
 • možnost vytváření specializovaných trenérských organizací a profesních komor
 • celoživotní vzdělávání trenérů
 • odborné konzultace

Garantem komplexní podpory trenérů je Trenérská expertní skupina. Garanty informací z konkrétních oblastí jsou jednotlivé expertní skupiny a experti v příslušném oboru.

Bohužel, sport není odvětvím, kde se dá dělat moc kompromisů.
Ondřej Rybář
Nejlepší způsob, jak se do něčeho pustit, je přestat o tom mluvit a začít to dělat.
Walt Disney