Pro sportovce | LANO

Pro sportovce

Trenérské služby

Nastavit přípravu tak, aby sportovec zúročil svůj talent i hodiny dřiny je bez kvalitního trenéra těžké a ve většině olympijských sportů zcela nemyslitelné. Trenér zodpovídá za dosažený výsledek stejně jako závodník. LANO poskytuje trenérské služby v oblasti sportovního a zejména soutěžního lezení v celém jejich rozsahu od pohybové diagnostiky přes přípravu tréninkových plánů až po soutěžní koučink.

LANO lezcům od mládežnických po dospělé kategorie zajišťuje a zprostředkovává:

 • pohybovou diagnostiku s následnými doporučeními včetně souboru tréninkových prvků či cvičení pro rozvoj v oblasti koordinace, základní i specializované lezecké techniky a dalších pohybových dovedností i schopností pro všechny věkové kategorie a disciplíny
 • komplexní individuální trenérské vedení od přípravy tréninkových plánů přes osobní vedení vybraných tréninků až po soutěžní koučink
 • konzultace a úpravy navržených tréninkových plánů
 • osobní vedení vybraných specializovaných tréninků experty v příslušné oblasti
 • individuální koučink závodníků při tuzemských i mezinárodních soutěžích
 • odborné trenérské konzultace dle požadavků jednotlivých lezců
 • pomoc s hledáním trenéra dle potřeb jednotlivých lezců včetně informací o kvalifikovaných trenérech a jejich výsledcích v příslušném regionu a dané specializaci, informací o kvalitně pracujících oddílech, zajištění kontaktu atd.

V oblasti soutěžního lezení disponuje LANO vlastními špičkovými odborníky včetně nejúspěšnějších českých trenérů a sítí kontaktů na trenéry pro různé kategorie a disciplíny ve všech regionech. LANO má zřízenu Trenérskou expertní skupinu, která je odborným garantem této oblasti.

V ostatních olympijských sportech jsme schopni pomoci se zajištěním kontaktu na příslušné trenéry a další specialisty, jejichž odbornou úroveň garantujeme.

Není to tím, že jsem chytřejší, ale tím, že se problémy zabývám déle.
Albert Einstein

Motorické testování a jeho vyhodnocení

Pro posouzení pohybových předpokladů, aktuálního fyzického stavu i efektivity tréninku každého sportovce jsou nezbytné přesné a správně nastavené testy.

LANO zprostředkovává individuální specializované motorické testování pro sportovní lezení v Laboratoři sportovní motoriky FTVS UK a zajišťuje jejich vyhodnocení dle nároků konkrétní věkové kategorie a disciplíny. Specialisté LANO také navrhují průběžné testování  a jeho vyhodnocení jednotlivým závodníkům přímo v místě jejich přípravy.

Testování v Laboratoři sportovní motoriky FTVS UK umožní posoudit základní charakteristiku úrovně maximální síly flexorů prstů, rychlosti svalové kontrakce flexorů prstů, aerobní a anaerobní kapacity flexorů prstů a pletence ramenního. Je vhodné pro všechny výkonnostní úrovně. Jedná se o výjimečný koncept testů, který podává základní přehled o tělesném složení, specifické svalové síle, vytrvalosti a flexibilitě.

Základní testová baterie pro sportovní lezení v LSM FTVS UK

 1. tělesné složení BIA
 2. základní antropometrie (výška, hmotnost, rozpětí paží, šířka ramen, délka končetin)
 3. flexibilita – zvednutí natažené nohy
 4. maximální síla otevřený úchop + zavřený úchop
 5. silový gradient flexorů prstů
 6. vertikální přesah (budou testovány varianty z klidného visu a z předpětí)
 7. diagonální přesah
 8. výdrž ve shybu na jedné ruce
 9. kontinuální test na 60% MVC (maximální volní kontrakce)
 10. intermitentní test na 60% MVC
 11. výdrž ve shybu nadhmatem
 12. vis na liště
 • celková časová náročnost testování: cca 3-4 hodiny
 • forma výstupu: komentář + individuální protokol

Na základě individuálního protokolu z Laboratoře sportovní motoriky FTVS UK zajišťuje LANO specializované vyhodnocení výsledků testování ve vztahu k požadavkům disciplín soutěžního lezení v jednotlivých věkových kategoriích na národní a mezinárodní úrovni. LANO je jako jediná organizace v ČR schopna skutečně relevantně vyhodnotit tyto výsledky v kontextu dlouhodobého vývoje i aktuálních nároků soutěžních disciplín včetně srovnání s úrovní dosahovanou v obdobném testování v zahraničí.

Kromě testování v Laboratoři sportovní motoriky FTVS UK, které by bylo pro sportovce časově příliš náročné absolvovat po každém mezocyklu, jsou specialisté LANO schopni pomoci sportovním lezcům se sestavením a vyhodnocením vlastní zjednodušené testové baterie, kterou budou schopni opakovaně absolvovat přímo v místě své přípravy.

V ostatních olympijských sportech jsme připraveni pomoci se zajištěním kontaktu na příslušná testovací i diagnostická pracoviště a další experty, jejichž odbornou úroveň garantujeme.

Odborným garantem specializovaného motorického testování je doc. Mgr. Jiří Baláš, Ph.D.

Jakmile přijmeme naše limity, tak je překonáme.
Albert Einstein

Stavění lezeckých cest a boulderů pro trénink

Specializovaný lezecký trénink i soutěže vyžadují kvalitní cesty a  bouldery. Možnost nechat si postavit cesty a bouldery kvalifikovanými stavěči dle potřeb aktuálního tréninkového období podstatně zvyšuje efektivitu přípravy každého sportovního lezce.

LANO zajišťuje stavění lezeckých cest a boulderů pro trénink i závody a další služby stavěčů s nejvyšší národní i mezinárodní stavěčskou licencí.

Závodníci, trenéři, tréninkové skupiny, oddíly a organizace mohou využít následující nabídku:

 • stavění lezeckých cest a boulderů pro trénink dle nároků jednotlivých disciplín, věkových kategorií, tréninkových období i speciálních požadavků na rozvoj konkrétních pohybových schopností a dovedností
 • stavění lezeckých cest a boulderů pro simulované soutěže a trénink v cestách závodního typu pro jednotlivé věkové kategorie a výkonnostní úrovně
 • stavění závodních cest pro soutěže všech úrovní a věkových kategorií
 • přípravu a nastavení tréninkových prostředků pro izolované, kombinované i komplexní metody tréninku
 • kurzy, semináře a workshopy pro závodníky, instruktory a trenéry v oblasti stavění tréninkových cest a boulderů pro vlastní přípravu a přípravu svěřenců
 • konzultace a poradenství v oblasti výběru chytů a struktur včetně optimalizace cenových podmínek apod.
 • konzultace a poradenství v oblasti návrhů lezeckých stěn
 • odborné konzultace a workshopy v oblasti závodního koučinku a navazujících aspektů taktické přípravy spojených s principy stavění závodních cest a boulderů

LANO má zřízenu Stavěčskou expertní skupinu, která je odborným garantem této oblasti.

Ze země ke hvězdám nevede vyšlapaná cesta.
Seneca

Lékařské zajištění

Zdraví je základní podmínkou, která umožňuje sportovci podávat plnohodnotné výkony v tréninku i soutěžích. Důležitá je jak prevence, tak léčba i následná péče integrovaná s požadavky daného sportu a disciplíny. Specializované diagnostické metody, měření a rozbory také mohou zvýšit efektivitu tréninku zdravých sportovců.

LANO zajišťuje a zprostředkovává komplexní lékařské zajištění sportovců od prevence přes zdravotní prohlídky a diagnostiku po vlastní léčbu a následnou péči.

Sportovcům jsme schopni zajistit a zorganizovat:

 • odborné konzultace se specialisty v jednotlivých oborech medicíny
 • preventivní lékařské prohlídky
 • sportovní lékařské prohlídky včetně zátěžových testů a vyšetření zaměřených na specifika konkrétního sportu a disciplíny
 • specializovaná sportovní vyšetření včetně spiroergometrie s physioflow, laktátové křivky atd.
 • sonografická vyšetření
 • moxymonitoraci (měření saturace kyslíku ve svalu a celkového hemoglobinu metodou infračervené spektroskopie)
 • biochemické rozbory
 • specializovaná vyšetření ve všech oborech všeobecného lékařství
 • následnou péči
 • koordinaci zdravotní péče

LANO má zřízenu Lékařskou expertní skupinu. Garanty lékařské péče v rámci LANO jsou v oblasti sportovní medicíny vedoucí lékař oddělení zdravotnického zabezpečení OLYMP Centra sportu Ministerstva vnitra MUDr. Miloš Matouš, v oblasti všeobecného lékařství vedoucí lékař úseku gastroenterologie FN Motol prof. MUDr. Radan Keil, Ph.D. Na komplexním zdravotnickém zajištění sportovců spolupracujeme s organizací Zdravý sport.

Knihy o zdraví čtěte pozorně, mohli byste zemřít na tiskovou chybu.
Mark Twain

Fyzioterapie a pohybová terapie

Fyziologické držení těla a pohybové stereotypy jsou základem zdravého rozvoje každého člověka i efektivity sportovního tréninku. Fyzioterapie a pohybová terapie pomáhá nastavovat správné pohybové návyky a napravovat ty nesprávné, předcházet zraněním, odstraňovat bolest a obnovovat hybnost po úrazech, zlepšovat funkční schopnosti i regeneraci. LANO zajišťuje a zprostředkovává komplexní servis v oblasti fyzioterapie a pohybové terapie koordinovaný s trenéry, lékaři a dalšími specialisty.

Sportovcům jsme schopni zajistit a zorganizovat služby v oblasti:

 • komplexní diagnostiky pohybového aparátu
 • individuální fyzioterapie a pohybové terapie
 • skupinové fyzioterapie a pohybové terapie
 • přístrojové terapie (elektroterapie, magnetoterapie atd.)
 • cvičení se specializovanými přístroji a pomůckami (dechový trenažér, balancestep atd.)
 • sestavování terapeutických plánů
 • zdravotních a sportovních masáží
 • koordinace fyzioterapie a pohybové terapie s tréninkovými plány, nároky sportovní disciplíny a konkrétními požadavky trenérů
 • odborných konzultací vybraných aspektů fyzioterapie a pohybové terapie ve vztahu ke konkrétní sportovní činnosti
 • přednášek, seminářů a workshopů v oboru fyzioterapie a pohybové terapie

LANO má zřízenu Expertní skupinu pro fyzioterapii a pohybovou terapii. V oblasti fyzioterapie a pohybové terapie rovněž spolupracujeme s organizací Zdravý sport.

Chyby budou, dokud budou lidé.
Publius Cornelius Tacitus

Kondiční trénink

Fyzická kondice je předpokladem pro kvalitu specializované přípravy. Kondiční trénink je důležitou součástí komplexní přípravy zaměřenou zejména na rozvoj bioenergetického, funkčního a pohybového potenciálu sportovce vzhledem k nárokům konkrétního sportu a disciplíny. LANO poskytuje služby v oblasti kondičního tréninku koordinovaného se specializovanými požadavky jednotlivých sportovců a jejich osobních trenérů v celém rozsahu od pohybové diagnostiky přes přípravu tréninkových plánů až po osobní vedení kondičních tréninků.

Pro sportovce od mládežnických po dospělé kategorie jsme schopni zajistit:

 • funkční a pohybovou diagnostiku s následnými doporučeními
 • soubor tréninkových prvků a cvičení pro rozvoj pohybových schopností zaměřených na nároky jednotlivých disciplín a specifika všech věkových kategorií
 • individuální trenérské vedení kondičního tréninku včetně přípravy tréninkových plánů koordinovaných se specializovaným tréninkem
 • koordinaci kondičních tréninkových plánů se specializovanými tréninkovými plány
 • přímou spolupráci kondičního trenéra s trenérem specialistou
 • konzultace a úpravy navržených kondičních tréninkových plánů a postupů
 • osobní vedení kondičních tréninků
 • odborné trenérské konzultace dle požadavků jednotlivých sportovců
 • pomoc s hledáním kondičního trenéra dle potřeb jednotlivých sportovců včetně informací o kvalifikovaných kondičních trenérech a jejich výsledcích v příslušném regionu a dané specializaci, zajištění kontaktu atd.

LANO má zřízenu Expertní skupinu pro kondiční trénink vedenou PhDr. Janem Cackem, Ph.D., která je odborným garantem této oblasti.

Muž nemá právo být amatérem v rovině fyzického tréninku. Je jeho hanbou zestárnout bez toho, aniž by poznal tu krásu a sílu, které je jeho tělo schopné.
Sókratés

Sportovní psychologie a mentální koučink

Že ve sportu, zvlášť v tom lezeckém, často „rozhoduje hlava“ už slyšel asi každý. A snad nikdo nemůže říci, že nezažil situaci, kdy ho zradila právě psychika. Přesto není využívání možností sportovní psychologie běžnou součástí přípravy často ani v případech, kdy je to zjevně potřeba. Sportovní psychologie v tréninku pomáhá ke zvyšování výkonnosti, při soutěži pak umožňuje sportovci uplatnit vše, co natrénoval. S mentální přípravou může pomoci kromě sportovního psychologa i kvalitní a v dané oblasti zkušený mentální kouč.

LANO pro sportovce od mládežnických po dospělé kategorie zajišťuje a zprostředkovává:

 • sportovně-psychologickou diagnostiku
 • individuální spolupráci se sportovním psychologem
 • osobní konzultace a poradenství v oblasti sportovní psychologie
 • spolupráci osobního trenéra nebo kouče se sportovním psychologem
 • spolupráci sportovního psychologa při soutěžích
 • individuální spolupráci s mentálním koučem
 • pomoc s výběrem sportovního psychologa nebo mentálního kouče
 • přednášky, semináře a workshopy v oblasti sportovní psychologie a mentálního koučinku

LANO má zřízenu Expertní skupinu pro mentální přípravu, garantem pro oblast sportovní psychologie je PhDr. Eva Šauerová a tým Sportovní psychologie.cz.

Všechny zdi, o které se rozbíjím, jsou v mé hlavě.
John Lennon

Sportovní výživa

Výživa je jedním z důležitých faktorů pro rozvoj sportovní výkonnosti. Sportovní výživa podporuje adaptaci organizmu na zátěž, zlepšuje pokrytí nároků organizmu při sportovním výkonu a pomáhá dosažení i udržení optimální tělesné hmotnosti. Funkční sportovní výživa musí být nastavena individuálně pro každého sportovce a koordinována s tréninkovým plánem dle požadavků konkrétního sportu a disciplíny.

LANO pro sportovce od mládežnických po dospělé kategorie zajišťuje a zprostředkovává:

 • laboratorní testování potravinové intolerance a jejich vyhodnocení
 • diagnostiku výživy sportovců
 • sestavení individuálního nutričního plánu a sportovního jídelníčku
 • dlouhodobou individuální spolupráci s kvalifikovaným nutričním terapeutem, nutričním specialistou nebo výživovým poradcem
 • koordinaci práce experta na sportovní výživu s osobním trenérem
 • ověřené informace o výživových doplňcích
 • odborné konzultace s kvalifikovanými nutričními terapeuty, nutričními specialisty nebo výživovými poradci
 • přednášky, semináře a workshopy v oblasti sportovní výživy

LANO má zřízenu Expertní skupinu pro sportovní výživu, odborným garantem je doc. Mgr. Michal Kumstát, Ph.D.

Nejlepší sport je kafe a dort!
Halina Pawlowská

Moderní diagnostické metody

Analyzovat lidské tělo jako celek a posoudit stav, v němž se aktuálně nachází, umožňují moderní diagnostické metody, mezi něž patří mj. NeuroFeedback a BioFeedback. Ty využívají špičkové měřicí přístroje a nejnovější poznatky z anatomie, fyziologie, neurologie, kineziologie, biomechaniky a dalších vědních oborů. Vyhodnocení získaných výsledků pak pomáhá zvyšování sportovní výkonnosti a odstraňování omezení, problémů či nedostatků, které člověka limitují ve sportu i v běžném životě.

LANO pro sportovce od mládežnických po dospělé kategorie zajišťuje a zprostředkovává:

 • základní diagnostiku
 • BioFeedback a NeuroFeedback měření
 • propojení diagnostiky a měření přímo při sportovním výkonu
 • zpětnou vazbu a stimulaci ve spolupráci s osobními trenéry
 • přednášky, semináře a workshopy v oblasti využití metod BioFeddback a NeuroFeedback

Garantem LANO pro BioFeedback a Neurofeedback a navazující metody je Ing. Martin Röhrich.

Budete-li se snažit porozumět celému vesmíru, nepochopíte vůbec nic. Jestliže se pokusíte porozumět sobě, pochopíte celý vesmír.
Buddha

Regenerace, rehabilitace a zvyšování psychické i fyzické odolnosti

Intenzita, objem i efektivita přípravy je limitována rychlostí regenerace. Kvalitní regenerace nejenže umožňuje zvýšit intenzitu tréninku až o 15%, ale také předcházet zraněním a maladaptacím. Komplexní regenerace ovlivňuje většinu limitujících faktorů a má tak pozitivní vliv na výkonnost. Kromě prostředků regenerace v oblasti výživy, psychologie a dalších samostatných oborů existuje řada specializovaných regeneračních metod. Rehabilitace pak umožňuje co nejrychlejší odstraňování následků úrazů a onemocnění a návrat k plnohodnotnému životu i tréninku. Zvyšování celkové odolnosti pomáhá lépe snášet veškeré stresové situace již při jejich vzniku.

LANO pro sportovce od mládežnických po dospělé kategorie v oborech regenerace, rehabilitace a zvyšování odolnosti zajišťuje a zprostředkovává servis v oblasti:

 • elektroterapie (DD, interferenční proudy, TENS)
 • magnetoterapie
 • fototerapie (infračervené světlo, viditelné světlo, UV záření, biolampa, laser)
 • radioterapie
 • klasické, reflexní a sportovní masáže (manuální, přístrojové, ultrasonoterapie)
 • termoterapie (kryoterapie, parní lázeň, sauna, infrasauna)
 • hydroterapie
 • floatingu
 • spánkologie a aklimatizace
 • posilování psychické a fyzické odolnosti
 • odborných konzultací, seminářů a workshopů

 

Rehabilitace. Polechtat zbité dítě, aby se smálo.
Valeriu Butulescu

Foto/video

Fotografie a video jsou nedílnou součástí sportu v oblasti přípravy, soutěží i propagace a prezentace. Sportovcům vytvářejí podklady mimo jiné pro přesnou srovnávací pohybovou analýzu, videokoučink při tréninku a soutěžích i propagaci a prezentaci v médiích či požadované plnění pro reklamní partnery a sponzory.

LANO pro sportovce od mládežnických po dospělé kategorie zajišťuje a zprostředkovává služby a servis v oblasti:

 • reportážní fotografie
 • dokumentární fotografie
 • propagační, prezentační a reklamní fotografie
 • produktové fotografie
 • fotografické postprodukce
 • videozáznamů pro videorozbory a analýzy
 • videozáznamů pro videokoučink v rámci tréninků a soutěží
 • specializovaných filmových technologií a videotechnologií (slow motion, motion capture, motion control, steadicam apod.)
 • audiovizuální postprodukce
 • tvorby a výroby videopořadů na klíč
 • reklamní a filmové produkce, tvorby a výroby
 • videoprojekce a prezentace
 • odborných konzultací, seminářů a workshopů v oboru foto/video

LANO má zřízenu Expertní skupinu pro audiovizuální technologie, která je odborným garantem této oblasti.

Na světě nejsou nejkrásnější věci, ale okamžiky.
Karel Čapek

Informační servis a sdílení zkušeností

Kvalitní informace určují úroveň jakékoli lidské činnosti. V současné době se na každého valí na jedné straně spousta informací, které je problematické ověřit a vyhodnotit, na druhé straně je náročné získat skutečně pravdivé, včasné, relevantní a pokud možno i etické informace v konkrétním oboru. Pro sportovce je navíc důležité nejen získávat informace od trenérů, oborových specialistů a z odborných materiálů, ale i sdílet zkušenosti s dalšími sportovci, jejich realizačními týmy i blízkými lidmi.

LANO pro sportovce od mládežnických po dospělé kategorie zajišťuje a zprostředkovává pravdivé, včasné, relevantní a etické informace:

 • v oblasti tréninkových koncepcí, prostředků a metod v ČR i zahraničí
 • v oblasti nástrojů plánování, evidence a analýzy tréninku v ČR i zahraničí
 • v oblasti pravidel a dalších závazných předpisů pro tuzemské i mezinárodní soutěže
 • v oblasti organizace tuzemských i mezinárodních soutěží
 • v oblasti sportovního výzkumu a vývoje
 • v oblasti aktuálních vědeckých poznatků ve vědních oborech souvisejících se sportem
 • v oblasti interdisciplinárních oborů souvisejících se sportem
 • v oblasti činnosti národních a mezinárodních sportovních organizací
 • v oblasti působnosti orgánů státní správy a samosprávy v oblasti sportu
 • v oblasti materiálního vybavení pro sportovní činnost
 • v oblasti činnosti sportovních oddílů a klubů v jednotlivých regionech
 • v oblasti médií a marketingu,
 • v oblasti legislativy a práva
 • v oblasti ekonomiky a účetnictví
 • v oblasti IT technologií
 • v oblasti kvalifikace, výsledků a specializace osob působících v oblasti sportu

Kromě výše uvedených konkrétních informací LANO zajišťuje přímý kontakt a sdílení zkušeností:

 • s aktivními i bývalými závodníky v různých kategoriích, disciplínách a výkonnostních úrovních v ČR i zahraničí
 • s trenéry a dalšími členy realizačních týmů sportovců v různých kategoriích, disciplínách a výkonnostních úrovních v ČR i zahraničí
 • s rodinnými příslušníky sportovců v různých kategoriích, disciplínách a výkonnostních úrovních v ČR i zahraničí
 • s výzkumnými, vědeckými, organizačními a dalšími pracovníky v oblasti sportu

Garanty informací z konkrétních oblastí jsou jednotlivé expertní skupiny a experti v příslušném oboru. Pro sdílení zkušeností a požadavky sportovců je zřízen Panel aktivních závodníků.

Sdílejte svoje poznatky. Je to způsob, jak dosáhnout nesmrtelnosti.
Dalajláma

Zastupování sportovců

Pro každého závodníka je optimální soustředit se pouze na vlastní sportovní činnost. Zastupovaní sportovci se nemusejí zabývat jednáním s nejrůznějšími organizacemi, vyhodnocováním často protichůdných požadavků, informací a smluv, řešením právních náležitostí, hlídáním termínů, nároků či plnění.

LANO zajišťuje komplexní služby v oblasti zastupování sportovců s výjimkou hráčů (LANO není agenturou zastupující hráče a nespolupracuje s hráčskými agenty) včetně mediálního zastoupení ve vztahu ke sportovním organizacím, reklamním partnerům, mainstreamovým i komunitním médiím a dalším subjektům.

V rámci smlouvy o zastoupení sportovce LANO:

 • zajišťuje běžnou komunikaci s příslušným sportovním svazem, dalšími národními i nadnárodními sportovními organizacemi, médii, reklamními partnery atd.
 • hájí zájmy sportovce ve vztahu k uvedeným organizacím
 • zastupuje sportovce při všech jednáních a akcích, kde to umožňují legislativní a právní předpisy
 • zajišťuje kontrolu smluv uzavíraných sportovcem z hlediska legislativy a práva, vzájemného plnění, termínů, mediálních a marketingových práv atd.
 • kontroluje dodržování termínů ze strany sportovce ve vztahu k organizacím, s nimiž spolupracuje
 • kontroluje dodržování termínů ve vztahu ke sportovci ze strany organizací, s nimiž spolupracuje
 • kontroluje plnění smluvních závazků ze strany sportovce
 • kontroluje plnění smluvních závazků ze strany smluvních partnerů sportovce
 • kontroluje postupy a procesy realizované sportovními organizacemi a smluvními partnery ve vztahu ke sportovci
 • poskytuje sportovci informační, konzultační a poradenský servis a podporu při jednání s uvedenými organizacemi
 • poskytuje konzultační a poradenský servis v rámci prezentace v mainstreamových médiích zejména v oblasti zajištění mediálního prostoru, mediální komunikace, prezentace reklamních partnerů a sponzorů, autorského práva atd.

Kromě základního zastoupení sportovcům nabízí LANO možnost navazující spolupráce v oblasti média/marketing formou komplexního managementu, zpracování mediální a marketingové strategie při získávání nových reklamních partnerů a sponzorů, zajištění mediálního prostoru, kreativní a produkční podpory, jednání o výhodnějších podmínkách se stávajícími partnery atd. – viz Media - marketing.

Všechna zvířata jsou si rovna, ale některá jsou si rovnější.
George Orwell

Media – marketing

Nedílnou součástí současného sportu jsou úzce spojené oblasti médií a marketingu. Aby měly sportovní výsledky marketingovou hodnotu, musí se o nich dozvědět i lidé mimo sportovní komunitu. Pokud sportovec nechce být pouze prosebníkem o almužnu od spřáteleného sponzora, ale přínosným subjektem pro reklamní partnery, musí jim nabídnout zajímavé a hodnotné plnění. Tím je zejména prezentace a propagace v mainstreamových médiích i na sociálních sítích, která spojuje reklamního partnera s výkony, výsledky i příběhy sportovce.

LANO v oblasti médií a marketingu sportovcům zajišťuje a zprostředkovává:

 • mediální servis (tiskové zprávy, články, avíza atd.)
 • zajištění mediálního prostoru v mainstreamových médiích (televize, rozhlas, tisk)
 • prezentaci na partnerských webových stránkách a sociálních sítích
 • organizaci tiskových konferencí
 • organizaci exhibic, autogramiád a dalších propagačních akcí
 • copywriting (tvorbu prezentačních, reklamních a marketingových textů)
 • výrobu propagačních a prezentačních materiálů (tisková i elektronická prezentace)
 • tvorbu a výrobu videopořadů a televizních pořadů
 • propagační, prezentační a reklamní fotografie
 • mediální monitoring včetně údajů o sledovanosti TV pořadů a poslechovosti rádií
 • kreativní a produkční podporu
 • zpracování mediální a marketingové strategie při získávání nových reklamních partnerů a sponzorů
 • přípravu mediaplánů
 • komplexní management včetně zastupování sportovců s výjimkou hráčů
 • kurzy mediální komunikace
 • odborné konzultace, poradenství, semináře a workshopy v oboru médií a marketingu

LANO má zřízenu Expertní skupinu pro média a marketing, která je odborným garantem této oblasti.

Kdo ovládá média, ovládá mysl.
Jim Morrison

Právní pomoc

Vyznat se ve spleti zákonů, vyhlášek, směrnic, řádů, sportovní legislativy a dalších předpisů je pro většinu sportovců prakticky nemožné. Přitom v souvislosti se sportovní činností je nutné řešit řadu právních problémů – ať už jde o smlouvy se sportovními svazy, oddíly, kluby, reklamními partnery i sponzory či úrazy, pojištění, mediální a autorská práva, GDPR atd. Případná chyba či opomenutí může mít nedozírné následky.

LANO v oblasti legislativy a práva zajišťuje a zprostředkovává:

 • posuzování a právní analýzy návrhů i již uzavřených smluv
 • přípravu návrhů smluv
 • notářské služby
 • zastupování při disciplinárních, soudních a dalších řízeních
 • právní konzultace a poradenství
 • přednášky, semináře a workshopy v zejména oblasti sportovního práva a navazujících oborů

LANO má zřízenu Expertní skupinu pro legislativu a právo, která je odborným garantem této oblasti.

Nevěřme v lidi příliš.
Friedrich Schiller

Ekonomika a účetnictví

Získat peníze na sportovní činnost, promyšleně s nimi hospodařit a ještě je správně vyúčtovat je sice nezbytné, ale vůbec ne jednoduché. Neznalost, chyba nebo nedůslednost mohou znamenat značné finanční ztráty a problémy s úřady ještě po několika letech. Čas i energii věnovanou ekonomice a účetnictví navíc sportovec musí brát na úkor vlastní sportovní činnosti. Proto většina špičkových sportovců vyhledává v ekonomických a účetních otázkách pomoc profesionálů.

LANO v oblasti ekonomiky a účetnictví sportovcům zajišťuje a zprostředkovává:

 • zpracování ekonomických podkladů pro dotace a granty
 • vedení a zpracování účetnictví
 • vedení daňové evidence
 • zpracování daňových přiznání (daň z příjmu, daň silniční atd.)
 • vyúčtování nákladů (cestovní náhrady, ubytování, sportovní materiál, stravné atd.)
 • zpracování statistických výkazů
 • zastupování před úřady (FÚ, ČSSZ, zdravotní pojišťovny atd.)
 • ekonomické a účetní konzultace a poradenství

LANO má zřízenu Expertní skupinu pro ekonomiku a účetnictví, která je odborným garantem této oblasti.

Bankéř je člověk, který vám zapůjčí deštník, když svítí slunko, a chce jej zpátky, když začne pršet.
Mark Twain

IT služby

Digitální doba přináší velký rozvoj informačních technologií i v oblasti sportu. K plánování a evidenci tréninku, vyhodnocování výkonů i výsledků soutěží se využívá řada specializovaných aplikací. Kromě zpětných analýz se v souvislosti s přípravou i soutěžemi objevují také pojmy jako hyperkonektivita, digitální trénink, big data, virtuální realita, cloud, prediktivní analýzy a další. Oblast IT se již běžně uplatňuje rovněž v oblasti pravidel a rozhodování závodů. Funkční webové stránky přizpůsobené konkrétním požadavkům jsou dnes už nutným minimem.

LANO sportovcům v oblasti IT zajišťuje a zprostředkovává:

 • tvorbu specializovaných aplikací pro analýzu a vyhodnocování tréninku i soutěží
 • tvorbu aplikací pro prediktivní analýzu
 • posuzování a optimalizaci využívaných aplikací
 • tvorbu modelů a systémů technologií virtuální reality
 • programování
 • přípravu rezervačních systémů a sdílených souborů
 • tvorbu a správu webových stránek
 • tvorbu responzivních webů
 • SEO – optimalizaci webových stránek pro vyhledávače
 • úpravu audiovizuálních materiálů pro web
 • tvorbu redakčních systémů
 • IT podporu
 • konzultace v oblasti IT

Odborným garantem pro IT je Bc. David Urbášek.

Dokud jsem nezačal používat internet, nevěděl jsem, že je na světě tolik idiotů.
Stanisław Lem

Odborné vzdělávání aktivních sportovců

Vzdělání je cesta k úspěchu – to platí i ve sportu. Závodníkům může vzdělání v oblasti sportu pomoci jak ke zvyšování aktuální výkonnosti, tak v přípravě na profesi po skončení soutěžní kariéry. Zároveň přináší možnost pracovat už v průběhu aktivní sportovní činnosti v oboru, který je jim vlastní. Pochopení všech aspektů daného sportovního odvětví pomáhá zlepšit úroveň spolupráce s trenéry i dalšími členy realizačního týmu, příslušná kvalifikace pak opravňuje k profesionálnímu působení v různých oblastech sportu včetně možnosti získání živnostenského oprávnění atd.

LANO aktivním sportovcům zajišťuje a zprostředkovává tyto akreditované i neakreditované vzdělávací akce:

 • kurzy pro instruktory lezení na umělých stěnách
 • kurzy pro instruktory lezení na skalách
 • kurzy a školení pro trenéry sportovního lezení
 • kurzy a školení pro stavěče
 • kurzy a školení pro kouče v soutěžním lezení na národní i mezinárodní úrovni
 • školení jističů v soutěžním jištění
 • výkladové semináře v oblasti pravidel soutěžního lezení na národní i mezinárodní úrovni
 • kurzy první pomoci a záchrany
 • kurzy pro instruktory a trenéry v dalších sportovních odvětvích
 • kurzy a školení v oblasti sportovního managementu
 • kurzy mediální komunikace
 • přípravu na přijímací zkoušky a studium na VŠ s tělovýchovným zaměřením
 • konzultace ke studiu a zpracování teoretických prací v oblasti sportu
 • přednášky, semináře, školení a workshopy v konkrétních specializacích v oblasti sportu i navazujících oborech dle požadavků sportovců
 • ukázkové tréninkové jednotky
 • stáže v tuzemských i zahraničních sportovních týmech
 • odborné konzultace

V oblasti odborné přípravy instruktorů, trenérů a koučů v soutěžním lezení má LANO vytvořen v rámci ČR unikátní modulární systém vícestupňového vzdělávání vycházející z principů přípravy trenérů a koučů International Council for Coaching Excellence, jehož je členem. Tento systém umožňuje postupné dlouhodobé zvyšování reálné kvalifikace jednotlivých specialistů.

Pro LANO je kvalitní vzdělávání jednou z priorit. Zásadní při všech vzdělávacích akcích LANO je, že každý, kdo zde učí, má nejen potřebnou kvalifikaci, ale hlavně už dokázal svými výsledky, že vyučovanou specializaci opravdu dobře ovládá a má v ní dostatek nenahraditelných zkušeností. Sebevětší talent k vlastní sportovní činnosti neznamená automaticky odbornost, často spíš naopak. Lektor v našich kurzech proto musí mít vysokou kvalifikaci, nezpochybnitelné výsledky ve vyučovaném oboru a značné zkušenosti, které je zároveň schopen předávat - musí tedy umět učit.

LANO má zřízenu Expertní skupinu pro vzdělávání, která je odborným garantem této oblasti.

Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.
Jan Amos Komenský

Osobnostní rozvoj

Nejen sportem živ je člověk. Dokonce ani ten nejlepší závodník by neměl mít omezený obzor pouze a jedině na sport, i když se to někdy stává. Sportovní „idiot savant“ se sice může schovat za své výsledky v době, kdy dosahuje vrcholných výkonů, ale o to hůř se pak vyrovnává s koncem kariéry. V rámci osobnostního rozvoje člověk získává nejen nové znalosti v různých oborech, ale pracuje i na své kreativitě. Díky tomu neustrne a dokáže reagovat na životní změny, nové podmínky i výzvy. To vše pomáhá zvyšování sebedůvěry, vnímání vlastní hodnoty a přináší radost i ve chvílích, kdy se právě ve sportu nedaří.

LANO spolupracuje s řadou tvůrců, interpretů, kreativních pracovníků i odborníků v oblasti vědy a techniky. Sportovcům tak může zajistit a zprostředkovat kontakty a pomoci s osobnostním rozvojem v oblastech:

 • hudby
 • literatury
 • výtvarných umění
 • fotografie
 • dramatických umění
 • filmu
 • designu
 • nových médií
 • vědy a techniky
 • žurnalistiky
 • dalších oborů dle zájmu sportovce

 

Žijete jenom jednou. Tak by to měla být zábava.
Coco Chanel

Zahraniční stáže

Zažít na vlastní kůži, jaké jsou podmínky, metody a směry v oblasti sportu za hranicemi české kotliny, může výrazně pomoci jak vlastní sportovní výkonnosti, tak rozvoji osobnosti a přípravě na život po skončení sportovní kariéry. Zahraniční stáže umožňují sportovcům získat cenné zkušenosti, důležité kontakty i zlepšení jazykových znalostí a komunikačních schopností.

LANO v oblasti zahraničních stáží a pobytů nabízí:

 • informace o úrovni, podmínkách a odbornících v oblasti konkrétního sportovního odvětví ve vybraných zemích
 • pomoc s výběrem místa pobytu ve vztahu ke konkrétnímu sportovnímu odvětví
 • pomoc s výběrem příslušného programu v návaznosti na studium či pracovní činnost
 • pomoc s výběrem konkrétního sportovního týmu v dané zemi či městě (reprezentace, sportovní kluby, tréninkové skupiny apod.)
 • zprostředkování a navázání kontaktu s vedením sportovních týmů a konkrétními specialisty (vedením reprezentace, vedením sportovního klubu, trenéry, fyzioterapeuty atd.)
 • pomoc v komunikaci s VŠ a VOŠ v oblasti stáží a výměnných pobytů
 • odborné konzultace

LANO má zřízenu Expertní skupinu pro spolupráci s dalšími organizacemi, která je odborným garantem této oblasti. Mezinárodní koordinace je zajišťována i prostřednictvím členství LANO v International Council for Coaching Excellence.

Česko je nejkrásnější zemí na světě. Jen je škoda, že zde žijí Češi.
Vlasta Burian

Materiální vybavení

Kvalita sportovního materiálu může být v některých odvětvích rozhodující – své o tom vědí třeba lyžaři. I v lezeckém sportu může například nesprávný výběr lezeček ovlivnit nejen konkrétní výsledek, ale dlouhodobě také techniku a tím i výkonnost. A nejde zdaleka jen o obuv – důležité jsou rovněž chyty a struktury pro přípravu, pomůcky pro izolované tréninkové prostředky a rozdíly jsou třeba i mezi jednotlivými druhy magnézia. Rozhodující je, aby si mohl sportovec materiál dostatečně vyzkoušet a otestovat, měl o něm dostatek ověřených informací a nebylo pro něj obtížné ho získat.

V oblasti materiálního vybavení pro lezecký sport LANO zajišťuje a zprostředkovává:

 • testování lezeček a dalšího sportovního materiálu
 • ověřené informace o lezeckém materiálu
 • ověřené informace o chytech a strukturách z hlediska jejich využitelnosti pro trénink a jejich uplatnění v rámci tuzemských i mezinárodních závodů
 • ověřené informace o pomůckách pro izolovaný trénink z hlediska jejich využitelnosti pro přípravu
 • pomoc s výběrem lezeckého materiálu
 • pomoc se získáním sportovního materiálu za výhodných cenových a dalších podmínek
 • odborné konzultace a sdílení zkušeností v oblasti sportovního materiálu

 

Na světě je tolik věcí, které nepotřebuji!
Sókratés

Zajištění komplexní podpory sportovců

Sport na vrcholové i výkonnostní úrovni vyžaduje nejen vysokou kvalitu mnoha jednotlivých složek, ale hlavně jejich soulad. Až spojení všech fyzických, psychických, technických, zdravotních, právních i ekonomických aspektů sportovní činnosti do jednoho funkčního celku dává sportovci šanci na skutečně špičkové výkony. Optimální jsou integrovaná řešení, která umožní závodníkům soustředit se na sportovní činnost, naplnit svůj potenciál, rozvíjet svou osobnost a vidět perspektivu i v životě po skončení aktivní kariéry.

V oblasti komplexní podpory sportovců LANO nabízí:

 • pomoc s vytvářením a doplňováním realizačních týmů
 • pomoc s vytvářením integrovaných strategií rozvoje sportovní výkonnosti
 • pomoc s hledáním chybějících složek a slabých míst dosavadních řešení
 • pomoc s doplňováním chybějících složek a odstraňováním slabých míst v rámci dosavadních řešení
 • integrovaná řešení konkrétních problémů dle potřeb jednotlivých sportovců
 • koordinaci s národními i mezinárodními organizacemi a projekty zaměřenými na podporu sportovců
 • vytvoření a zajištění komplexního integrovaného systému podpory jednotlivých sportovců
 • pomoc s koordinací sportovní činnosti se studijními povinnostmi
 • odborné vzdělávání aktivních sportovců a pomoc s jejich osobnostním rozvojem
 • odborné konzultace a informační servis

Garantem komplexní podpory sportovců je Prezidium LANO. Garanty informací z konkrétních oblastí jsou jednotlivé expertní skupiny a experti v příslušném oboru.

Pro mě je lyžování kolektivní sport.
Franz Klammer
Nejlepší způsob, jak se do něčeho pustit, je přestat o tom mluvit a začít to dělat.
Walt Disney