Stanovy | LANO

Stanovy

NÁZEV

§ 1

Název spolku: Lezecká asociace nezávislých odborníků, z. s. (dále jen „spolek“)
Používaná zkratka: LANO
Ekvivalent v anglickém jazyce: Climbing Association of Independent Experts
Používaná zkratka v anglickém jazyce: CAIE
IČ: 08802998

 

SÍDLO

§ 2

Sídlo spolku: Ruská 784/64, Praha - Vršovice, PSČ 101 00
Adresa pro doručování: Ruská 784/64, Praha - Vršovice, PSČ 101 00

 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST

§ 3

Působnost spolku je na území České republiky.

 

ÚČEL SPOLKU A ZPŮSOB JEHO NAPLŇOVÁNÍ

§ 4

Účelem spolku je:

 1. integrovaný přístup k zajištění a zlepšení přípravy závodníků ve všech oficiálních disciplínách soutěžního lezení i sportovců v dalších sportovních odvětvích (dále jen „závodníci“) a zlepšování podmínek pro práci trenérů a dalších odborníků v oblasti soutěžního lezení i dalších sportovních odvětvích (dále jen „odborní pracovníci“);
 2. obhajování, prosazování a naplňování zájmů a potřeb závodníků a odborných pracovníků v součinnosti s orgány státní správy a samosprávy v České republice a mezinárodními institucemi.

 

§ 5

Spolek zejména:

 1. podílí se na výzkumu, vývoji a diagnostice v oblasti tréninku soutěžního lezení i dalších sportovních odvětvích,
 2. získává nejnovější odborné poznatky na mezinárodní úrovni a aplikuje je v podmínkách České republiky,
 3. podílí se na vypracování a realizaci koncepcí, plánů a programů přípravy závodníků v jednotlivých disciplínách a věkových kategoriích,
 4. poskytuje odborný servis závodníkům a odborným pracovníkům,
 5. provádí vzdělávací a metodickou činnost,
 6. pořádá soustředění, přípravné kempy, společné tréninky, soutěže, konference, přednášky, semináře, kurzy, školení a další akce,
 7. vydává periodické i neperiodické publikace,
 8. navrhuje orgánům státní správy a samosprávy potřebná legislativní či jiná opatření ve prospěch závodníků a odborných pracovníků a posuzuje návrhy opatření týkajících se potřeb závodníků a podmínek činnosti odborných pracovníků, zpracované a předložené jinými orgány či institucemi,
 9. sleduje a vyhodnocuje realizaci legislativních i jiných opatření ve prospěch závodníků a odborných pracovníků, vyplývajících z mezinárodních závazků i norem České republiky, v případě potřeby iniciuje opatření k nápravě zjištěných nedostatků,
 10. hájí a zastupuje zájmy odborných pracovníků i závodníků při jednáních s orgány státní správy a samosprávy a dalšími organizacemi,
 11. podporuje vzdělávání odborných pracovníků včetně účasti na mezinárodních sportovních a vědeckých akcích,
 12. ve spolupráci se sdělovacími prostředky zajišťuje osvětovou činnost o problematice soutěžního lezení a sportu vůbec, která směřuje ke zvýšenému zájmu společnosti o tento sport a sportovní činnost obecně,
 13. zajišťuje a zprostředkovává reklamní činnost, marketing a mediální zastoupení v oblasti sportu,
 14. spolupracuje s mezinárodními sportovními, vzdělávacími a vědeckými organizacemi,
 15. spolupracuje s ostatními odbornými subjekty při řešení odborné problematiky a podmínek přípravy závodníků v soutěžním lezení i dalších sportovních odvětvích v České republice.

 

ČLENSTVÍ VE SPOLKU

§ 6

1. Členy spolku se mohou stát fyzické a právnické osoby, které souhlasí se stanovami spolku. Členství ve spolku neomezuje právo být členem dalších seskupení na národní i mezinárodní úrovni.

2. Ve spolku se rozlišují následující druhy členství:

 1. řádné členství fyzických a právnických osob
 2. přidružené členství fyzických a právnických osob

3. O členství ve spolku a druhu členství rozhoduje prezidium na základě písemné přihlášky dle prezidiem stanovených odborných a morálních kritérií.

 

§ 7

1. Členství ve spolku vzniká dnem rozhodnutí prezidia o přijetí za člena na základě písemné přihlášky.

2. Členství ve spolku zaniká:

 1. doručením písemného projevu vůle člena o vystoupení ze spolku prezidiu či prezidentovi spolku,
 2. dnem rozhodnutí prezidia o vyloučení člena z důvodu neplnění členských povinností,
 3. nezaplacením členského příspěvku ani v přiměřené lhůtě určené prezidiem dodatečně ve výzvě k zaplacení obsahující upozornění na tento důsledek,
 4. dnem úmrtí člena – fyzické osoby či dnem zániku člena – právnické osoby.

 

§ 8

1. S jednotlivými druhy členství jsou spojena různá práva a povinnosti. Právem každého člena je:

 1. být informován o činnosti spolku a podílet se na jeho aktivitách,
 2. účastnit se akcí organizovaných spolkem, pokud splňuje podmínky pro tyto akce stanovené,
 3. využívat výhod a slev pro členy na akcích organizovaných spolkem,
 4. využívat odborný servis spolku,
 5. podávat náměty a vznášet dotazy k činnosti spolku či jeho jednotlivých orgánů.

2. Řádní členové mají navíc tato práva:

 1. účastnit se republikového shromáždění a na něm hlasovat, činit návrhy, volit a být volen,
 2. kandidovat a navrhovat kandidáty do orgánů spolku,
 3. podílet se na formování a realizaci politiky spolku ve prospěch závodníků a odborných pracovníků.

3. Povinností každého člena je:

 1. obhajovat a prosazovat zájmy závodníků a odborných pracovníků v České republice,
 2. podílet se dle svých možností na plnění účelu spolku,
 3. dodržovat stanovy spolku, vnitřní předpisy a rozhodnutí orgánů spolku,
 4. řídit se právním řádem ČR,
 5. dodržovat zásady fair play a podílet se aktivně na jejich dodržování,
 6. chránit majetek spolku,
 7. platit členské příspěvky.

4. Právo hlasovat a volit na republikovém shromáždění mají pouze řádní členové – fyzické osoby – starší 16 let a zástupci řádných členů spolku – právnických osob.

5. Právo být volen mají pouze řádní členové – fyzické osoby starší 18 let a zástupci řádných členů spolku – právnických osob.

 

ORGÁNY SPOLKU

§ 9

1. Orgány spolku jsou:

 1. republikové shromáždění (nevolený orgán),
 2. prezidium (volený orgán).

2. Volby členů volených orgánů jsou prováděny tajnou volbou nebo aklamací. Způsob volby upravuje jednací a volební řád.

3. Funkční období členů volených orgánů je pětileté. V případě ukončení členství člena voleného orgánu v příslušném orgánu před vypršením jeho mandátu je na jeho místo zvolen nový člen orgánu na dobu zbývající do konce pětiletého funkčního období. V případě, že bude souběžně ukončeno členství všech členů voleného orgánu, jsou noví členové zvoleni na nové pětileté období.

4. Funkční období členů nevolených orgánů není omezeno, vznik a zánik jejich členství upravují příslušná ustanovení těchto stanov.

5. V případě odstoupení člena orgánu končí jeho členství v orgánu uplynutím dvou měsíců od doručení projevu vůle o odstoupení člena orgánu prezidiu či prezidentovi.

6. Funkční období všech členů volených orgánů spolku končí dnem voleb nových členů těchto volených orgánů na republikovém shromáždění, jehož předmětem je volba nových členů volených orgánů z důvodu konce funkčního období.

 

REPUBLIKOVÉ SHROMÁŽDĚNÍ

§ 10

1. Republikové shromáždění je kolektivním a nejvyšším orgánem spolku. Účastní se ho řádní členové spolku – fyzické osoby a zástupci řádných členů spolku – právnických osob. Každá právnická osoba je na něm zastoupena jedním delegátem s jedním hlasem. Řádní členové spolku se mohou nechat zastoupit jiným řádným členem spolku na základě plné moci.

2. Delegátem právnické osoby je její statutární orgán nebo jím písemně pověřený zástupce.

3. Republikové shromáždění se schází nejméně jednou ročně.

4. Republikové shromáždění je usnášeníschopné, je-li přítomna nebo zastoupena nejméně jedna polovina řádných členů spolku.

5. Není-li republikové shromáždění do 30 minut po plánovaném začátku usnášeníschopné, koná se náhradní republikové shromáždění, které bude zahájeno do 30 minut po plánovaném začátku republikového shromáždění. Náhradní republikové shromáždění má stejný program, jako původní republikové shromáždění. Náhradní republikové shromáždění je usnášeníschopné v počtu přítomných i řádně zastoupených členů s hlasovacím právem. Takto svolané republikové shromáždění není oprávněno rozhodovat o změnách stanov spolku a rozhodovat o zrušení, fúzi a rozdělení spolku.

 

§ 11

Republikové shromáždění zejména:

 1. určuje strategické cíle spolku a způsoby jejich prosazování,
 2. určuje strategii jednání představitelů spolku na národní i mezinárodní úrovni,
 3. schvaluje stanovy a jejich změny,
 4. schvaluje plán práce pro příští období a rozpočet,
 5. schvaluje zprávu o činnosti,
 6. schvaluje zprávu o hospodaření,
 7. schvaluje vlastní jednací řád,
 8. volí a odvolává členy prezidia,
 9. rozhoduje o rozdělení nebo fúzi spolku,
 10. rozhoduje o zániku spolku a s ním souvisejícím majetkovým zůstatkem, který vyplyne z likvidace,
 11. na návrh dotčeného člena spolku přezkoumává rozhodnutí prezidia o vyloučení člena spolku.

 

§ 12

Republikové shromáždění svolává prezidium písemně doporučenými dopisy nebo elektronickou poštou na adresy členů alespoň 14 dnů před termínem konání. Přílohou pozvánek jsou zásadní podkladové materiály pro jednání republikového shromáždění. O změně či doplnění programu svého jednání může republikové shromáždění rozhodnout způsobem dle § 13 těchto stanov při samotném jednání.

 

§ 13

1. O návrzích usnesení rozhoduje republikové shromáždění hlasováním.

2. K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných a řádně zastoupených členů s hlasovacím právem či jejich delegátů. Rozhodnutí republikového shromáždění o změně stanov spolku, zrušení, fúzi a rozdělení spolku vyžaduje třípětinovou většinu přítomných a řádně zastoupených členů s hlasovacím právem či jejich delegátů. 

3. Byly-li k návrhu předloženy pozměňovací návrhy, hlasuje se nejdříve o nich. Vylučuje-li přijatý pozměňovací návrh další pozměňovací návrhy, o těchto dalších návrzích se již nehlasuje.

4. Hlasování je veřejné nebo tajné.

5. Tajné hlasování se uplatní vždy, usnese-li se na tom republikové shromáždění.

 

PREZIDIUM

§ 14

1. Prezidium v období mezi republikovými shromážděními iniciuje, koordinuje, realizuje a kontroluje naplňování účelu spolku. O výsledcích své činnosti informuje republikové shromáždění.

2. Prezidium, které je kolektivním orgánem, je devítičlenné a jeho členy volí republikové shromáždění tajným hlasováním nebo aklamací dle volebního řádu. Ze svého středu volí prezidium prezidenta a dva viceprezidenty.

3. Prezidium dále:

 1. připravuje podklady pro jednání republikového shromáždění,
 2. plní úkoly uložené republikovým shromážděním,
 3. svolává a řídí republikové shromáždění,
 4. zajišťuje řádné hospodaření spolku,
 5. navrhuje a schvaluje vnitřní dokumenty spolku, není-li ve stanovách uvedeno jinak,
 6. zřizuje a ruší expertní skupiny včetně jmenování a odvolávání jejich předsedů,
 7. navrhuje zástupce spolku do mezinárodních a národních sportovních a jiných organizací,
 8. rozhoduje o přijetí a druhu členství nebo zamítnutí uchazeče o členství ve spolku,
 9. rozhoduje o vyloučení člena ze spolku,
 10. rozhoduje o majetkové účasti spolku v jiné právnické osobě,
 11. určuje výši, splatnost a způsob úhrady členského příspěvku a toto písemně oznamuje členům spolku.

4. Prezidium zasedá dle potřeby, nejméně dvakrát ročně.

5. Členství v prezidiu v průběhu funkčního období zaniká odstoupením, úmrtím, odvoláním republikovým shromážděním, nebo odvoláním prezidiem.

6. Pro odvolání člena prezidia prezidiem v době mezi republikovými shromážděními je nutná dvoutřetinová většina hlasů členů prezidia s tím, že k hlasu odvolávaného se nepřihlíží. Člen prezidia může být odvolán:

 1. v případě pravomocného odsouzení za úmyslný trestný čin,
 2. z důvodů nedodržování stanov a vnitřních předpisů spolku,
 3. z důvodů nečinnosti nebo závažného neplnění úkolů,
 4. z důvodů činnosti poškozující spolek nebo jednání v rozporu s jeho zájmy,
 5. z důvodů jednoznačně prokázaného neetického nebo nemorálního jednání a porušování zásad fair play.

7. Dojde-li v době mezi konáním republikových shromáždění ke snížení počtu členů prezidia, může prezidium:

 1. kooptovat maximálně dva nové členy, jejichž členství v prezidiu bude následně předloženo ke schválení nejbližšímu republikovému shromáždění,
 2. pokračovat v činnosti ve sníženém počtu a předložit nejbližšímu republikovému shromáždění návrh na provedení doplňující volby s platností mandátu takto zvolených členů do konce funkčního období, na něž bylo prezidium zvoleno.

 

 

PREZIDENT A VICEPREZIDENTI

§ 15

1. V čele prezidia stojí prezident, který jako člen kolektivního statutárního orgánu jedná jménem spolku navenek samostatně.

2. Prezident:

 • zastupuje spolek navenek,
 • jedná jménem spolku při naplňování jeho účelu,
 • svolává a řídí jednání prezidia,

3. 1. viceprezident zastupuje prezidenta v době, kdy tento nemůže vykonávat svoji funkci, a to v plném rozsahu. 2. viceprezident zastupuje prezidenta v době, kdy tento nemůže vykonávat svoji funkci a tuto úlohu nemůže vykovávat 1. viceprezident. Oba viceprezidenti jsou voleni na období 5 let.

 

EXPERTNÍ SKUPINY

§ 16

1. K řešení odborných úkolů působí v rámci spolku stálé nebo dočasné expertní skupiny. Jsou zřizovány a rušeny prezidiem.

2. Činnost expertních skupin koordinuje a administrativně zajišťuje prezident spolku.

 

MAJETEK A HOSPODAŘENÍ

§ 17

1. Majetek spolku je získáván především z členských příspěvků, darů, dotací, sponzorských plnění, příjmů ze sportovních a společenských akcí a výnosů z vlastního jmění spolku.

2. Hospodaření s majetkem je prováděno v souladu s obecně závaznými právními předpisy a rozpočtem schvalovaným republikovým shromážděním.

3. Roční přehled o hospodaření předkládá prezidium ke schválení republikovému shromáždění.

4. V případě zániku spolku po vyrovnání všech závazků rozhodne republikové shromáždění na návrh prezidia o předání zůstatku majetku ve prospěch závodníků a odborných pracovníků v České republice.

 

Budoucnost bude taková, jakou si ji sami uděláme.
Julius Zeyer