Pro specialisty | LANO

Pro specialisty

Specializované pojištění

Pojištění je nezbytnou zárukou, že případná rizika spojená s konkrétní činností budou kryta. Ne pro každou odbornou práci již existují optimální pojistné produkty, pro specialisty ve všech oborech je však důležité mít možnost svou činnost kvalitně pojistit.

LANO ve spolupráci s odborníky v pojišťovnictví zajišťuje a zprostředkovává:

 • profesní pojištění pro stavěče lezeckých cest
 • pomoc s vytvořením specializovaných nebo profesních pojištění
 • pomoc s nalezením a kombinací již existujících pojistných produktů
 • informace o konkrétních pojištěních
 • osobní, telefonické i mailové odborné konzultace
Pojišťovna vám zaplatí zásadně všechno, mimo toho, co se vám přihodilo.
Ludwig Erhard

Výzkum a vývoj

Pro většinu expertů či oborových specialistů jsou výstupy výzkumných a vývojových projektů základem jejich činnosti.  Ve sportu, kde rozhodují detaily a výkony se pohybují na hranici individuálních možností, jsou často nejnovější výsledky aplikovaného výzkumu rozdílovým faktorem. Pro špičkové specialisty je důležité nejen sledovat výsledky cizího zkoumání, ale znát aktuální požadavky konkrétního sportu a disciplíny, mít možnost se na výzkumných a vývojových projektech podílet nebo je iniciovat v oblasti, kde dosud chybějí.

LANO specialistům v oblasti výzkumu a vývoje ve sportu zajišťuje a zprostředkovává:

 • možnost účasti na řešení výzkumných a vývojových projektů
 • možnost podávání návrhů výzkumných a vývojových projektů
 • pomoc s volbou výzkumného tématu a stanovením výzkumného problému v rámci konkrétních projektů
 • požadavky na operativní, aplikovaný, diagnostický, explorační a explanační výzkum
 • odbornou pomoc s přípravou výzkumného projektu (odborné rešerše, podmínky projektu, požadované výstupy včetně způsobu jejich zpracování a prezentace, legislativa)
 • odbornou pomoc při stanovení metodiky a výběru či konstrukci vlastních výzkumných nástrojů v rámci jednotlivých projektů ve vztahu k aktuálním požadavkům konkrétního výkonnostního a vrcholového sportu
 • pomoc s vytvářením expertních řešitelských týmů pro výzkumné a vývojové projekty
 • pomoc se zajišťováním účasti vrcholových a výkonnostních sportovců na konkrétním výzkumu
 • spolupráci s odbornými pracovišti v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje
 • servis a spolupráci v oblasti vyhodnocení výsledků výzkumu
 • pomoc s publikováním výstupů výzkumného projektu
 • management publikací, citační ohlasy, hodnocení publikačního výstupu
 • informace o aktuálně řešených výzkumných a vývojových projektech
 • informace o aktuálních výsledcích aplikovaného výzkumu a vývoje v jednotlivých oborech
 • odborné konzultace, semináře a workshopy

LANO spolupracuje s několika špičkovými vědeckými, výzkumnými a vývojovými pracovišti - ať už samostatnými nebo univerzitního typu. Má rovněž zřízenu Expertní skupinu pro výzkum a vývoj, která je garantem této oblasti.

Kdybychom věděli, co jsme dělali, bylo by to nazýváno výzkumem?
Albert Einstein

Interdisciplinární koordinace a management

Možnost využívat vstupy ze všech oborů, které jsou součástí daného problému, zvyšuje efektivitu i úspěšnost jeho řešení. Koordinovaná součinnost jednotlivých oborových specialistů vytváří podmínky pro ta nejlepší integrovaná řešení, která jsou zvlášť ve sportu podmínkou úspěchu.

LANO v oblasti interdisciplinární koordinace oborovým specialistům zajišťuje a zprostředkovává:

 • informace o jednotlivých oborech
 • informace o expertech zapojených do projektů
 • propojení jednotlivých specialistů a realizačních týmů
 • sdílení informací a výstupů z jednotlivých oborů
 • vytváření projektových týmů
 • řízení a management projektů
 • software pro řízení projektů
 • přednášky, semináře, workshopy a konzultace

 

Každý je génius. Ale pokud budete posuzovat rybu podle její schopnosti vylézt na strom, bude celý svůj život žít s vědomím, že je neschopná.
Albert Einstein

Vzdělávání

Odborné vzdělání, příslušná kvalifikace a celoživotní rozvoj v oboru, na který se příslušný expert specializuje, jsou základními podmínkami kvalitní práce. Vzdělávání v oblastech i vzdáleně souvisejících s vlastní specializací včetně konkrétních sportovních odborností může pomoci pochopení širších souvislostí a otevřít zcela nové obzory.

LANO specialistům zajišťuje a zprostředkovává tyto akreditované i neakreditované vzdělávací akce:

 • semináře a workshopy zaměřené na požadavky a specifika konkrétních sportovních odvětví a disciplín ve vztahu k příslušné specializaci
 • kurzy pro instruktory lezení na umělých stěnách se vzdělávacími celky zaměřenými na trénink sportovního lezení
 • kurzy pro instruktory lezení na skalách
 • kurzy pro trenéry sportovního lezení
 • kurzy pro kouče v soutěžním lezení na národní i mezinárodní úrovni
 • školení v oblasti soutěžního koučinku
 • kurzy a školení v oblasti stavění lezeckých cest a boulderů
 • školení jističů v soutěžním jištění
 • výkladové semináře v oblasti pravidel soutěžního lezení na národní i mezinárodní úrovni
 • kurzy první pomoci a záchrany
 • kurzy pro instruktory a trenéry v dalších sportovních odvětvích
 • školení v oblasti sportovního managementu
 • školení v oblasti mediální komunikace
 • přednášky, semináře, školení a workshopy v konkrétních specializacích v oblasti sportu i navazujících oborech dle požadavků expertů
 • ukázkové tréninkové jednotky
 • stáže v tuzemských i zahraničních sportovních týmech
 • osobní, telefonické i mailové odborné konzultace

V oblasti odborné přípravy instruktorů, trenérů a koučů v soutěžním lezení má LANO vytvořen v rámci ČR unikátní modulární systém vícestupňového vzdělávání vycházející z principů přípravy trenérů a koučů International Council for Coaching Excellence, jehož je členem. Tento systém umožňuje postupné dlouhodobé zvyšování reálné kvalifikace jednotlivých specialistů.

Pro LANO je kvalitní vzdělávání jednou z priorit. Zásadní při všech vzdělávacích akcích LANO je, že každý, kdo zde učí, má nejen potřebnou kvalifikaci, ale hlavně už dokázal svými výsledky, že vyučovanou specializaci opravdu dobře ovládá a má v ní dostatek nenahraditelných zkušeností. Sebevětší talent k vlastní sportovní činnosti neznamená automaticky odbornost, často spíš naopak. Lektor v našich kurzech proto musí mít vysokou kvalifikaci, nezpochybnitelné výsledky ve vyučovaném oboru a značné zkušenosti, které je zároveň schopen předávat - musí tedy umět učit.

LANO má zřízenu Expertní skupinu pro vzdělávání, která je odborným garantem této oblasti.

Pokud to neumíš vysvětlit jednoduše, nerozumíš tomu dostatečně dobře.
Albert Einstein

Informační servis a sdílení zkušeností

Kvalitní informace jsou základem jakékoli expertní činnosti. V současné době se na každého valí na jedné straně spousta informací, které je problematické ověřit a vyhodnotit, na druhé straně je náročné získat skutečně pravdivé, včasné, relevantní a pokud možno i etické informace v konkrétním oboru. Pro oborové specialisty je navíc důležité nejen získávat informace od odborníků v souvisejících oblastech, trenérů, sportovců a z odborných materiálů, ale i sdílet zkušenosti s dalšími experty, jejich odbornými týmy i blízkými lidmi.

LANO pro oborové specialisty zajišťuje a zprostředkovává pravdivé, včasné, relevantní a etické informace:

 • v oblasti tréninkových koncepcí, prostředků a metod v ČR i zahraničí
 • v oblasti nástrojů plánování, evidence a analýzy tréninku v ČR i zahraničí
 • v oblasti pravidel a dalších závazných předpisů pro tuzemské i mezinárodní soutěže
 • v oblasti organizace tuzemských i mezinárodních soutěží
 • v oblasti sportovního výzkumu a vývoje
 • v oblasti aktuálních vědeckých poznatků ve vědních oborech souvisejících se sportem
 • v oblasti interdisciplinárních oborů souvisejících se sportem
 • v oblasti činnosti národních a mezinárodních sportovních organizací
 • v oblasti působnosti orgánů státní správy a samosprávy v oblasti sportu
 • v oblasti materiálního vybavení pro sportovní činnost
 • v oblasti činnosti sportovních oddílů a klubů v jednotlivých regionech
 • v oblasti médií a marketingu,
 • v oblasti legislativy a práva
 • v oblasti ekonomiky a účetnictví
 • v oblasti IT technologií
 • v oblasti kvalifikace, výsledků a specializace osob působících v oblasti sportu

Kromě výše uvedených konkrétních informací LANO zajišťuje kontakt a sdílení zkušeností:

 • s aktivními i bývalými závodníky v různých kategoriích, disciplínách a výkonnostních úrovních v ČR i zahraničí
 • s trenéry a dalšími členy realizačních týmů sportovců v různých kategoriích, disciplínách a výkonnostních úrovních v ČR i zahraničí
 • s rodinnými příslušníky sportovců v různých kategoriích, disciplínách a výkonnostních úrovních v ČR i zahraničí
 • s výzkumnými, vědeckými, organizačními a dalšími pracovníky v oblasti sportu
 • v rámci zapojení do profesních sítí (Academia.edu, ResearchGate atd.)

LANO dále nabízí:

 • platformu pro vytváření odborných organizací a profesních komor oborových specialistů pro vzájemnou výměnu informací a hájení jejich zájmů

Garanty informací z konkrétních oblastí jsou jednotlivé expertní skupiny a experti v příslušném oboru.

Neselhal jsem 10000 krát. Našel jsem 10000 způsobů, které nefungují.
Thomas Alva Edison

Publikační činnost

Publikační činnost je nedílnou součástí vědy, výzkumu i řady dalších expertních činností. Akademičtí a vědečtí pracovníci mají často definovány konkrétní publikační povinnosti a dle své publikační činnosti jsou i hodnoceni. Publikační činnost také představuje jedno z hlavních kritérií pro hodnocení kvality a efektivity vědecké práce jednotlivců i celých pracovišť.

V oblasti publikační činnosti LANO zajišťuje a zprostředkovává:

 • vydávání periodických i neperiodických publikací
 • informace o publikačních platformách
 • práci s publikačními identifikátory (ISBN, ISSN, DOI, ISRN, ISAN, ORCID, ISNI atd.)
 • editorskou a jazykovou spolupráci
 • monitoring bibliografických ukazatelů (recenzí, citačních ohlasů – Impakt faktor, AIS, Hirschův index atd.)
 • IT podporu
 • právní pomoc (autorské právo, licence atd.)
 • možnost elektronické publikace na platformách LANO
 • odborné konzultace a semináře

 

Kniha ke čtení není ta, která přemýšlí za vás, ale kniha, která vás donutí přemýšlet.
Harper Lee

Foto/video

Fotografie a video jsou důležitou součástí sportu i vědecké a výzkumné činnosti. Oborovým specialistům vytvářejí podklady mimo jiné pro přesnou vědeckou analýzu, dokumentaci, fotografickou expertizu, videokoučink při tréninku a soutěžích, propagaci a prezentaci v médiích i požadované plnění pro reklamní partnery a sponzory.

LANO oborovým specialistům zajišťuje a zprostředkovává služby a servis v oblasti:

 • reportážní fotografie
 • dokumentární fotografie
 • vědecké fotografie
 • specializovaných fotografických technologií (makrofotografie, mikrofotografie, letecká fotografie atd.)
 • produktové fotografie
 • propagační, prezentační a reklamní fotografie
 • fotografické postprodukce
 • videozáznamů pro videorozbory a analýzy
 • videozáznamů pro videokoučink v rámci tréninků a soutěží
 • specializovaných filmových technologií a videotechnologií (slow motion, motion capture, motion control, steadicam apod.)
 • audiovizuální postprodukce
 • tvorby a výroby videopořadů na klíč
 • reklamní a filmové produkce, tvorby a výroby
 • videoprojekce a prezentace
 • odborných konzultací, seminářů a workshopů v oboru foto/video

LANO má zřízenu Expertní skupinu pro audiovizuální technologie, která je odborným garantem této oblasti.

Fotografie je obrazem zachycený okamžik, tedy moment, který se už nikdy nemůže opakovat.
Petr Brukner

IT služby

Digitální doba přináší velký rozvoj informačních technologií v oblasti sportu i vědy. K plánování a evidenci tréninku, vyhodnocování výkonů a výsledků soutěží i výzkumů se využívá řada specializovaných aplikací. Kromě zpětných analýz se v souvislosti se sportovním výzkumem objevují také pojmy jako hyperkonektivita, digitální trénink, big data, virtuální realita, cloud, prediktivní analýzy a další. Oblast IT se již už běžně uplatňuje rovněž v oblasti pravidel a rozhodování závodů. Funkční webové stránky přizpůsobené konkrétním požadavkům jsou dnes už nutným minimem.

LANO v oblasti IT oborovým specialistům zajišťuje a zprostředkovává:

 • tvorbu specializovaných aplikací pro analýzu a vyhodnocování výzkumu, tréninku i soutěží
 • tvorbu aplikací pro prediktivní analýzu
 • posuzování a optimalizaci využívaných aplikací
 • tvorbu modelů a systémů technologií virtuální reality
 • programování
 • přípravu rezervačních systémů a sdílených souborů
 • tvorbu a správu webových stránek
 • tvorbu responzivních webů
 • SEO – optimalizaci webových stránek pro vyhledávače
 • úpravu audiovizuálních materiálů pro web
 • tvorbu redakčních systémů
 • IT podporu
 • konzultace v oblasti IT

Odborným garantem pro IT je Bc. David Urbášek.

Myslím, že je tu příliš mnoho chytrých lidí, kteří se zaměřují na internet, finance a právo. To je jeden z důvodů, proč jsme zatím neviděli mnoho inovací.
Elon Musk

Zastupování expertů

Pro každého specialistu je optimální soustředit se pouze na vlastní odbornou činnost. Zastupovaní experti se nemusejí zabývat jednáním s nejrůznějšími organizacemi, vyhodnocováním často protichůdných požadavků, informací a smluv, řešením právních náležitostí, hlídáním termínů, nároků či plnění.

LANO zajišťuje komplexní služby v oblasti zastupování expertů včetně mediálního zastoupení ve vztahu ke sportovním organizacím, reklamním partnerům, mainstreamovým i komunitním médiím a dalším subjektům.

V rámci smlouvy o zastoupení experta LANO:

 • zajišťuje běžnou komunikaci s příslušným sportovním svazem, dalšími národními i nadnárodními sportovními organizacemi, médii, reklamními partnery atd.
 • hájí zájmy experta ve vztahu k uvedeným organizacím
 • zastupuje experta při všech jednáních a akcích, kde to umožňují legislativní a právní předpisy
 • zajišťuje kontrolu smluv uzavíraných expertem z hlediska legislativy a práva, vzájemného plnění, termínů, mediálních a marketingových práv atd.
 • kontroluje dodržování termínů ze strany experta ve vztahu k organizacím, s nimiž spolupracuje
 • kontroluje dodržování termínů ve vztahu k expertovi ze strany organizací, s nimiž spolupracuje
 • kontroluje plnění smluvních závazků ze strany experta
 • kontroluje plnění smluvních závazků ze strany smluvních partnerů experta
 • kontroluje postupy a procesy realizované sportovními organizacemi a smluvními partnery ve vztahu k expertovi
 • poskytuje expertovi informační, konzultační a poradenský servis a podporu při jednání s uvedenými organizacemi
 • poskytuje konzultační a poradenský servis v rámci prezentace v mainstreamových médiích zejména v oblasti zajištění mediálního prostoru, mediální komunikace, prezentace reklamních partnerů a sponzorů, autorského práva atd.

Kromě základního zastoupení expertům nabízí LANO možnost navazující spolupráce v oblasti média/marketing formou komplexního managementu, zpracování mediální a marketingové strategie při získávání nových reklamních partnerů a sponzorů pro jejich projekty, týmy a organizace, zajištění mediálního prostoru, kreativní a produkční podpory, jednání o výhodnějších podmínkách se stávajícími partnery atd. – viz Media - marketing.

Mluvím se všemi stejně, ať už je to popelář nebo rektor univerzity.
Albert Einstein

Media – marketing

Vztah mezi odborným výkladem a mainstreamovými i komunitními médii je často komplikovaný. Zkreslená intepretace vědeckých výsledků může v lepším případě snížit jejich využitelnost a veřejné přijetí, v tom horším napáchat škody na zdraví či výkonnosti sportovců. Aby se však tyto výsledky dostaly k veřejnosti, musí je média prezentovat. A to, aby se zhodnotil marketingový potenciál takové prezentace, vyžaduje často stejnou míru erudice a úsilí, jako sama cesta k prezentovaným výsledkům.

LANO v oblasti médií a marketingu oborovým specialistům zajišťuje a zprostředkovává:

 • mediální servis (tiskové zprávy, články, avíza atd.)
 • zajištění mediálního prostoru v mainstreamových médiích (televize, rozhlas, tisk)
 • prezentaci na partnerských webových stránkách a sociálních sítích
 • organizaci tiskových konferencí
 • organizaci autogramiád, prezentací a dalších propagačních akcí
 • copywriting (tvorbu prezentačních, reklamních a marketingových textů)
 • výrobu propagačních a prezentačních materiálů (tisková i elektronická prezentace)
 • tvorbu a výrobu videopořadů a televizních pořadů
 • propagační, prezentační a reklamní fotografie
 • mediální monitoring včetně údajů o sledovanosti TV pořadů a poslechovosti rádií
 • kreativní a produkční podporu
 • zpracování mediální a marketingové strategie při získávání nových reklamních partnerů a sponzorů
 • přípravu mediaplánů
 • komplexní management včetně zastupování
 • kurzy mediální komunikace
 • odborné konzultace, poradenství, semináře a workshopy v oboru médií a marketingu

LANO má zřízenu Expertní skupinu pro média a marketing, která je odborným garantem této oblasti.

Zvláštní na tom vašem světě je, že stačí zpracovat média a ta z vás mohou udělat kohokoli. Třeba z úplného trouby významného politika, to u vás v Čechách už patří k tradicím.
Vítězslav Jareš

Právní pomoc

Vyznat se ve spleti zákonů, vyhlášek, směrnic, řádů, sportovní legislativy a dalších předpisů je pro většinu lidí bez právního vzdělání prakticky nemožné. Přitom v souvislosti se sportovní i vědeckou činností je nutné řešit řadu právních problémů – ať už jde o různé smlouvy, úrazy, pojištění, mediální a autorská práva, GDPR atd. Případná chyba či opomenutí může mít nedozírné následky.

LANO v oblasti legislativy a práva oborovým specialistům zajišťuje a zprostředkovává:

 • posuzování a právní analýzy návrhů i již uzavřených smluv
 • přípravu návrhů smluv
 • notářské služby
 • zastupování při disciplinárních, soudních a dalších řízeních
 • právní konzultace a poradenství
 • přednášky, semináře a workshopy v zejména oblasti sportovního práva a navazujících oborů

LANO má zřízenu Expertní skupinu pro legislativu a právo, která je odborným garantem této oblasti.

Pes, kterého uzdravíš, tě nikdy nekousne. To je hlavní rozdíl mezi zvířetem a člověkem.
Mark Twain

Ekonomika a účetnictví

Získat peníze na odbornou činnost, promyšleně s nimi hospodařit a ještě je správně vyúčtovat je sice nezbytné, ale vůbec ne jednoduché. Neznalost, chyba nebo nedůslednost mohou znamenat značné finanční ztráty a problémy s úřady ještě po několika letech. Čas i energii věnovanou ekonomice a účetnictví navíc specialista musí brát na úkor vlastní odborné činnosti. Proto většina expertů vyhledává v ekonomických a účetních otázkách pomoc profesionálů.

LANO v oblasti ekonomiky a účetnictví oborovým specialistům zajišťuje a zprostředkovává:

 • zpracování ekonomických podkladů pro dotace a granty
 • vedení a zpracování účetnictví
 • vedení daňové evidence
 • zpracování daňových přiznání (daň z příjmu, daň silniční atd.)
 • vyúčtování nákladů (cestovní náhrady, ubytování, materiál, stravné atd.)
 • zpracování statistických výkazů
 • zastupování před úřady (FÚ, ČSSZ, zdravotní pojišťovny atd.)
 • ekonomické a účetní konzultace a poradenství

LANO má zřízenu Expertní skupinu pro ekonomiku a účetnictví, která je odborným garantem této oblasti.

Na světě nejtěžší věc k pochopení je daň z příjmu.
Albert Einstein

Zahraniční stáže

Zažít na vlastní kůži, jaké jsou podmínky, metody a směry v oblasti sportu i vědy za hranicemi české kotliny, může výrazně pomoci jak vlastní odborné činnosti a osobnostnímu rozvoji, tak uplatnění v rámci mezinárodních nebo zahraničních projektů. Zahraniční stáže umožňují expertům získat cenné zkušenosti, důležité kontakty i zlepšení jazykových znalostí a komunikačních schopností.

LANO v oblasti zahraničních stáží a pobytů oborovým specialistům nabízí:

 • informace o úrovni, podmínkách a odbornících v oblasti konkrétního sportovního odvětví ve vybraných zemích
 • pomoc s výběrem místa pobytu ve vztahu ke konkrétnímu sportovnímu odvětví
 • pomoc s výběrem příslušného programu v návaznosti na studium či pracovní činnost
 • pomoc s výběrem konkrétního sportovního týmu nebo odborného pracoviště v dané zemi či městě (reprezentace, sportovní kluby, tréninkové skupiny apod.)
 • zprostředkování a navázání kontaktu s vedením sportovních týmů nebo odborných pracovišť a konkrétními specialisty (vedením reprezentace, vedením sportovního klubu, experty, trenéry, fyzioterapeuty atd.)
 • odborné konzultace

LANO má zřízenu Expertní skupinu pro spolupráci s dalšími organizacemi, která je odborným garantem této oblasti. Mezinárodní koordinace je zajišťována i prostřednictvím členství LANO v International Council for Coaching Excellence.

Na konci každé cesty začíná další.
Pavel Kosorin

Materiální vybavení

Kvalita sportovního materiálu může být v některých odvětvích rozhodující. Znalost vlastností různého materiálního vybavení v příslušném sportu je důležitá pro řadu oborových specialistů. Rozhodující je, aby si mohl expert materiál dostatečně vyzkoušet a otestovat, měl o něm dostatek ověřených informací a nebylo pro něj obtížné ho získat.

V oblasti materiálního vybavení pro lezecký sport LANO zajišťuje a zprostředkovává:

 • testování lezeček a dalšího sportovního materiálu
 • ověřené informace o lezeckém materiálu
 • ověřené informace o chytech a strukturách z hlediska jejich využitelnosti pro trénink a jejich uplatnění v rámci tuzemských i mezinárodních závodů
 • ověřené informace o pomůckách pro izolovaný trénink z hlediska jejich využitelnosti pro přípravu
 • pomoc s výběrem lezeckého materiálu
 • pomoc se získáním sportovního materiálu za výhodných cenových a dalších podmínek
 • odborné konzultace a sdílení zkušeností v oblasti sportovního materiálu

 

Částice izolovaného materiálu jsou abstrakce.
Niels Bohr
Nejlepší způsob, jak se do něčeho pustit, je přestat o tom mluvit a začít to dělat.
Walt Disney