Program finanční podpory členů LANO – Zdravý rozvoj sportovně talentované mládeže v rámci programu ČSOB pomáhá regionům | LANO

Program finanční podpory členů LANO – Zdravý rozvoj sportovně talentované mládeže v rámci programu ČSOB pomáhá regionům

29. 9. 2022

V roce 2020 se podařilo navázat spolupráci mezi Československou obchodní bankou a Lezeckou asociací nezávislých odborníků. V letošním roce se LANO přihlásilo také do programu ČSOB pomáhá regionům, díky němuž jsme získali finanční prostředky na projekt Zdravý rozvoj sportovně talentované mládeže.

Získané prostředky opět využijeme v souladu se smlouvou na péči o talentovanou mládež. Proto jsme připravili další program finanční podpory členů LANO, který se řídí následujícími pravidly a podmínkami:

 1. O financování svých projektů a akcí mohou žádat členové LANO TOP TEAMu a členských oddílů LANO, žádat lze o podporu nejen pro vlastní činnost, ale i pro jiné členy LANO.
 2. Podpora bude poskytována jako průběžná na základě posouzení žádostí komisí zřízenou pro tento účel prezidiem LANO. Členy komise jsou: Bc. David Urbášek, Mgr. Radim Antoš, Mgr. Eliška Karešová, Jakub Dvořák, koordinátorkou Lucie Švecová, účetní Šárka Dvořáková.
 3. O podporu lze žádat na neinvestiční akce a projekty v oblasti péče o talentovanou mládež na tyto účely:
  1. Trenérské zajištění,
  2. fyzioterapii a pohybovou terapii,
  3. sportovní psychologii,
  4. výživové specialisty a poradenství,
  5. specializované motorické testování,
  6. dopravu,
  7. ubytování,
  8. administrativní zajištění atd.
 4. Žádosti lze podávat od 29. 9. 2022.
 5. Žádost je nutno zaslat elektronicky na adresu info@jsmelano.cz a musí obsahovat:
  1. jméno a příjmení žadatele,
  2. adresu trvalého pobytu žadatele,
  3. rodné číslo žadatele,
  4. důvod žádosti a účel využití finančních prostředků, pokud je žádost podávána na podporu jiného člena LANO, pak rovněž jméno a příjmení tohoto člena a důvod žádosti ve prospěch jiné osoby, dále zda je tato osoba s podáním žádosti seznámena a proč o podporu nežádá sama,
  5. případné další zdroje financování akce nebo projektu,
  6. požadovanou částku,
  7. způsob vyúčtování (poskytnutí originálů cestovních dokladů, cestovní příkaz apod.),
  8. bankovní spojení.
 6. Rozhodnutí o žádosti a výši poskytnutých finančních prostředků, dalších podmínkách stanovených komisí nebo důvodu neposkytnutí podpory bude žadateli sděleno nejpozději do 7 dnů od přijetí žádosti.
 7. Finanční prostředky budou připsány na účet žadatele uvedený v žádosti nejpozději do 7 dnů po schválení konečného vyúčtování včetně originálů účetních dokladů.
 8. Finanční prostředky mohou být poskytnuty i formou zálohy na konkrétní akci nebo projekt, v takovém případě podmínky a termín poskytnutí finančních prostředků stanoví komise.
 9. Podpora může být poskytnuta rovněž jako zajištění odborných služeb přímo prostřednictvím LANO, podmínky v konkrétních případech budou stanoveny ujednáním mezi LANO a žadatelem.
 10. Na základě rozhodnutí komise nebo prezidia LANO může být vyžadováno uzavření smlouvy mezi žadatelem a LANO.
 11. Na poskytnutí podpory není právní nárok.

Problém většiny lidí není v nedostatku informací. Jejich největší problém je, že neví, kdy, kterou a jak správně použít, aby jim to v životě fungovalo.
Milo Mahdall